ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 11485
Burmistrz Kietrza 1967
Sekretarz Gminy 1291
Skarbnik Gminy 1994
Referaty 1423
Referat Organizacyjno - Prawny 2941
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 3283
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 3082
Referat Gospodarki Nieruchomościami 3664
Referat Finansowo-Podatkowy 3873
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 4419
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 5414
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 926
Jednostki organizacyjne 940
Szkoły Podstawowe 3272
Zespół Szkół w Kietrzu 1312
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 949
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1076
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1129
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1669
Oświadczenia majątkowe 1506
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 366
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1512
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 382
Pracownicy UM Kietrz 831
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 821
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 334
Pracownicy UM Kietrz 820
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 823
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 769
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 490
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 386
Pracownicy UM Kietrz 1091
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 820
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 365
Pracownicy UM Kietrz 1067
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 903
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 386
Pracownicy UM Kietrz 786
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1481
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 388
Pracownicy UM Kietrz 1438
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1621
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 493
Pracownicy UM Kietrz 2064
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1613
Oświadczenie majątkowe radnych 2038
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 773
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 564
Pracownicy UM Kietrz 2070
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1035
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 404
Pracownicy UM Kietrz 722
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 488
Formularze 927
Centralny Rejestr Umów 346
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 311
Gmina Kietrz 2917
Herb i flaga 571
Statut 2000
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1386
Sołectwa 1538
Terminarz spotkań 2191
Sołectwa 6908
Rada Miejska 8595
Skład 2075
Komisje Rady Miejskiej 990
Komisje 573
Komisja Rewizyjna 1327
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1116
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1276
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1234
Protokoły 10907
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2170
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 4516
Sesje 4026
Plan sesji 2025
Porządek 6944
Protokoły 10005
Uchwały 915
2014-2015 7035
2016 5262
2017 1724
2018 539
Do odsłuchania 10588
Odpowiedzi na pytania Radnych 3546
Archiwum 713
2006-2010 564
Skład 1320
Komisje Rady Miejskiej 498
Komisje 2121
Protokoły 512
2006 3966
2007 5437
2008 7354
2009 6285
2010 4853
Sesje 590
Plan sesji 951
Porządek 538
Protokoły 568
2006 5776
2007 5308
2008 5231
2009 4558
2010 4577
Uchwały 570
2006-2007 2056
2008 1204
2009 1093
2010 1181
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 933
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 451
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 434
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 957
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1047
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 445
2010-2014 638
Skład 1250
Sesje 609
Plan sesji 2816
Porządek 7646
Protokoły 27723
Do odsłuchania 10453
Uchwały 613
2010-2011 12813
2012 7331
2013 11261
2014 7402
Komisje Rady Miejskiej 493
Komisje 2304
Protokoły 516
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 476
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1081
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1818
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 2116
Dyżury Członków Rady Miejskiej 921
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1027
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1319
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 15221
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2237
Obwieszczenia 18761
Zarządzenia 47965
Przetargi 3023
Nieruchomości 59199
Finanse 5523
Zapytanie ofertowe 1897
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 28142
Ogłoszenia 9365
Nabór pracowników 36362
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 35390
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 14305
Nabór ławników 2677
Konkursy 7177
Pożytek Publiczny 1143
2011 550
Konkursy na Rok 2011 1885
Wzór oferty 1051
Wzór sprawozdania 941
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2205
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2500
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1024
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 2741
2012 547
Konkursy na Rok 2012 2038
Wzór oferty 998
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1694
Poza trybem konkursowym 1075
Informacje 2628
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1340
2013 546
Konkursy na rok 2013 3782
Poza trybem konkursowym 2150
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1217
2014 575
Konkursy na rok 2014 4191
Poza trybem konkursowym 3222
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1047
2015 585
Konkursy na rok 2015 4071
Poza trybem konkursowym 2346
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1007
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 2393
2016 564
Konkursy na rok 2016 18848
Wzór oferty 1066
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 671
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 122
2017 295
Konkursy na rok 2017 2928
Wzór sprawozdania 72
Plan Zamówień Publicznych 815
Zamówienia publiczne 49832
Lobbing 662
Petycje 150
Ochrona Środowiska 15847
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3017
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 18366
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 14881
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 195732
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3105
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4255
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2412
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 6521
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2614
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2509
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3531
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 6183
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2853
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 46691
Gospodarka odpadami 6527
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3928
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2914
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 17322
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4295
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 2352
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1236
Wycinka drzew 125
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 71
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 65
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 66
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 64
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 74
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 85
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 79
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 33
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 29
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 28
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 30
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 32
Gospodarka przestrzenna 1866
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3333
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1604
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2666
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 621
Finanse i podatki 3031
Podatki 712
Podatek od nieruchomości 4623
Podatek rolny 4505
Podatek leśny 3804
Podatek od środków transportowych 4502
Opłaty 1716
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 873
Finanse 766
Budżet 559
Budżet 2006 991
Budżet 2007 1414
Budżet 2008 1360
Budżet 2009 1178
Budżet 2010 1380
Budżet 2011 1381
Budżet 2012 3384
Budżet 2013 5147
Budżet 2014 5938
Budżet 2015 6860
Budżet 2016 2324
Sprawozdania z wykonania budżetu 617
Sprawozdania 2006 2474
Sprawozdania 2007 2478
Sprawozdania 2008 2627
Sprawozdania 2009 2430
Sprawozdania 2010 3227
Sprawozdania 2011 2557
Sprawozdania 2012 3777
Sprawozdania 2013 5147
Sprawozdania 2014 5627
Sprawozdania 2015 3548
Sprawozdania 2016 1323
Sprawozdania 2017 202
Rachunki bankowe 515
Konto dochodów budżetowych 930
Konto sum depozytowych 856
Informacja o przelewach z zagranicy 941
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 526
Projekty uchwał 2947
Projekty WPF 3195
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2181
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 2277
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 3052
Mienie Komunalne 471
2010 816
2011 941
2012 849
2013 810
2014 934
2015 418
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4525
Informacje z realizacji budżetu 498
Informacja za rok 2012 760
Informacja za rok 2013 815
Informacja za rok 2014 907
Informacje za rok 2015 673
Informacje za rok 2016 521
Obligacje 1470
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 82
2017 rok 151
Wybory 1739
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 590
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 4383
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 2828
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 382
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 5112
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 6103
Wybory Samorządowe 438
2014 6197
2010 5228
Wybory do Parlamentu Europejskiego 422
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 4825
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1460
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 385
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 4060
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 3947
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 377
21 października 2007 2272
9 października 2011 4398
25 października 2015 2797
Referendum Ogólnokrajowe 405
Referendum Ogólnokrajowe 2015 4620
Wzory dokumentów 808
Miejska Komisja Wyborcza 397
Druki wyborcze do pobrania 395
Aktualności 11613
Pomoc Społeczna 13866
Konsultacje Społeczne 4051
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 16074
Kontrole 5093
Protokoły kontroli 11487
Wystąpienia pokontrolne 2536
Odpowiedzi na wystąpienia 2717
Statystyka e-Deklaracji 4613
Prawo 12959
Projektowanie aktów normatywnych 4810
Pomoc prawna - formularze 953
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2968
Partnerstwo Nyskie 2020 10742
Do pobrania 17394
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1335
Wzory dokumentów 2945
Obsługa osób niesłyszących 3760
Przejrzysta Polska - archiwum 11688
Zarządzenia 5309
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3917
Zasada Partycypacji 6232
Zasada Fachowości 13472
Zasada Przejrzystości 11491
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4993
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4926
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12176
Dodatek mieszkaniowy 3969
Świadczenia opiekuńcze 3180
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3867
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3648
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4028
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3980
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5916
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3337
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 14276
Działalność Gospodarcza 5913
Dział mieszkaniowy 2953
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 12939
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3636
Stypendium szkolne 3232
Zasiłek szkolny dla uczniów 3140
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 13726
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3162
Nadawanie numeracji porządkowej. 3432
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3126
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2944
Sprzedaż nieruchomości 3508
Rozgraniczenie nieruchomości 3184
Podział nieruchomości 3046
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2823
Wydzierżawienie nieruchomości 3592
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 14357
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3382
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2877
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3068
Decyzja o warunkach zabudowy 3077
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3470
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2981
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 17607
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2837
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4594
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3212
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2670
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2976
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3099
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3874
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4223
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3472
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4107
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3540
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5583
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3733
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 14091
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2360
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2994
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2888
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3123
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5293
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4307
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3673
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4542
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2857
Zasada Przeciw Korupcji 4943
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4047
Ankieta 3686
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4024
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3448
Zasada Przewidywalności 4980
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4009
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3458
Zasada Rozliczalności 5910
Kanał RSS 353

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8975
Redakcja serwisu 9176
Statystyki 5028
Rejestr zmian 860434
Redaktorzy 4312
Strona główna 0
Mapa serwisu 5314
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu