ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 8792
Burmistrz Kietrza 1399
Zastępca Burmistrza Kietrza 1167
Sekretarz Gminy 945
Skarbnik Gminy 1452
Referaty 1160
Referat Organizacyjno - Prawny 1901
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 2276
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 2134
Referat Gospodarki Nieruchomościami 2708
Referat Finansowo-Podatkowy 2746
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 3023
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 3986
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 720
Jednostki organizacyjne 745
Szkoły Podstawowe 2272
Zespół Szkół w Kietrzu 956
Przedszkola 1012
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 746
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 782
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 813
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1145
Oświadczenia majątkowe 1083
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 268
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1028
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 299
Pracownicy UM Kietrz 622
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 620
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 264
Pracownicy UM Kietrz 608
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 610
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 603
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 396
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 305
Pracownicy UM Kietrz 821
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 623
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 283
Pracownicy UM Kietrz 794
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 668
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 309
Pracownicy UM Kietrz 580
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1092
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 288
Pracownicy UM Kietrz 1090
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1113
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 406
Pracownicy UM Kietrz 1536
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1216
Oświadczenie majątkowe radnych 1345
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 505
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 418
Pracownicy UM Kietrz 1307
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 733
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 166
Pracownicy UM Kietrz 280
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 173
Formularze 675
Centralny Rejestr Umów 63
Gmina Kietrz 2246
Herb i flaga 445
Statut 1369
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1062
Sołectwa 1208
Terminarz spotkań 1349
Sołectwa 4646
Rada Miejska 6638
Skład 1488
Komisje Rady Miejskiej 729
Komisje 446
Komisja Rewizyjna 963
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 840
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 894
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 888
Protokoły 6556
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1617
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 3076
Sesje 3142
Plan sesji 1489
Porządek 4310
Protokoły 7302
Uchwały 712
2014-2015 4652
2016 2996
2017 635
2018 412
Do odsłuchania 7110
Odpowiedzi na pytania Radnych 2192
Archiwum 549
2006-2010 429
Skład 926
Komisje Rady Miejskiej 368
Komisje 1474
Protokoły 386
2006 2697
2007 3733
2008 4935
2009 4174
2010 3423
Sesje 452
Plan sesji 692
Porządek 414
Protokoły 449
2006 3941
2007 3537
2008 3480
2009 3343
2010 3294
Uchwały 437
2006-2007 1445
2008 860
2009 786
2010 840
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 646
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 338
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 323
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 661
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 703
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 336
2010-2014 484
Skład 896
Sesje 476
Plan sesji 2032
Porządek 4909
Protokoły 18097
Do odsłuchania 6859
Uchwały 468
2010-2011 8306
2012 4508
2013 6556
2014 4597
Komisje Rady Miejskiej 362
Komisje 1542
Protokoły 391
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 340
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 738
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1237
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 1258
Dyżury Członków Rady Miejskiej 698
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 723
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 880
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 11201
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 1392
Obwieszczenia 10722
Zarządzenia 25873
Przetargi 2107
Nieruchomości 31550
Finanse 3657
Zapytanie ofertowe 1409
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 20608
Ogłoszenia 5595
Nabór pracowników 21875
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 17591
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 8121
Nabór ławników 1691
Konkursy 4365
Pożytek Publiczny 883
2011 425
Konkursy na Rok 2011 1280
Wzór oferty 764
Wzór sprawozdania 713
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 1447
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1596
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 698
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 1785
2012 428
Konkursy na Rok 2012 1407
Wzór oferty 702
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1140
Poza trybem konkursowym 772
Informacje 1677
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 928
2013 430
Konkursy na rok 2013 2433
Poza trybem konkursowym 1432
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 879
2014 446
Konkursy na rok 2014 2711
Poza trybem konkursowym 2154
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 732
2015 456
Konkursy na rok 2015 2772
Poza trybem konkursowym 1576
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 709
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 1612
2016 443
Konkursy na rok 2016 13415
Wzór oferty 755
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 315
2017 156
Konkursy na rok 2017 861
Plan Zamówień Publicznych 295
Zamówienia publiczne 16897
Lobbing 227
Petycje 24
Ochrona Środowiska 14191
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 2685
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 15667
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 12650
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 172660
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 2745
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 2475
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 2018
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 2351
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 2041
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 2707
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 5241
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 4261
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 3104
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 1816
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 1507
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 641
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3770
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 5764
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2152
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3085
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2286
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2221
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 5378
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2561
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 38307
Gospodarka odpadami 5432
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3380
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2477
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 15224
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3666
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 1259
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 777
Gospodarka przestrzenna 1443
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2216
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1145
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 1902
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 466
Finanse i podatki 2292
Podatki 558
Podatek od nieruchomości 3332
Podatek rolny 3021
Podatek leśny 2418
Podatek od środków transportowych 2994
Opłaty 1270
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 632
Finanse 554
Budżet 436
Budżet 2006 730
Budżet 2007 978
Budżet 2008 958
Budżet 2009 865
Budżet 2010 981
Budżet 2011 963
Budżet 2012 2326
Budżet 2013 3446
Budżet 2014 4215
Budżet 2015 4722
Budżet 2016 1529
Sprawozdania z wykonania budżetu 478
Sprawozdania 2006 1752
Sprawozdania 2007 1692
Sprawozdania 2008 1836
Sprawozdania 2009 1746
Sprawozdania 2010 2146
Sprawozdania 2011 1743
Sprawozdania 2012 2662
Sprawozdania 2013 3512
Sprawozdania 2014 3771
Sprawozdania 2015 2498
Sprawozdania 2016 735
Rachunki bankowe 410
Konto dochodów budżetowych 685
Konto sum depozytowych 631
Informacja o przelewach z zagranicy 686
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 422
Projekty uchwał 2015
Projekty WPF 2207
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 1634
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 1592
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 1999
Mienie Komunalne 356
2010 627
2011 711
2012 622
2013 597
2014 692
2015 310
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2861
Informacje z realizacji budżetu 359
Informacja za rok 2012 586
Informacja za rok 2013 617
Informacja za rok 2014 641
Informacje za rok 2015 377
Informacje za rok 2016 143
Obligacje 567
Wybory 1435
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 482
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 2850
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 1959
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 298
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 3313
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 3855
Wybory Samorządowe 359
2014 4319
2010 3268
Wybory do Parlamentu Europejskiego 338
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 3351
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1015
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 296
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 2749
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 2748
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 281
21 października 2007 1491
9 października 2011 2873
25 października 2015 1840
Referendum Ogólnokrajowe 312
Referendum Ogólnokrajowe 2015 2958
Wzory dokumentów 604
Miejska Komisja Wyborcza 306
Druki wyborcze do pobrania 302
Aktualności 9840
Pomoc Społeczna 12429
Konsultacje Społeczne 3243
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 14272
Kontrole 4700
Protokoły kontroli 9994
Wystąpienia pokontrolne 2075
Odpowiedzi na wystąpienia 2369
Statystyka e-Deklaracji 3773
Prawo 12700
Projektowanie aktów normatywnych 4586
Pomoc prawna - formularze 685
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2541
Partnerstwo Nyskie 2020 8422
Do pobrania 16871
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 968
Wzory dokumentów 2134
Obsługa osób niesłyszących 3268
Przejrzysta Polska - archiwum 11188
Zarządzenia 5030
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3703
Zasada Partycypacji 5710
Zasada Fachowości 12965
Zasada Przejrzystości 9850
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4628
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4597
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 10647
Dodatek mieszkaniowy 3707
Świadczenia opiekuńcze 2986
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3614
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3433
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 3742
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3676
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5481
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3078
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 12678
Działalność Gospodarcza 5574
Dział mieszkaniowy 2783
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 11440
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3460
Stypendium szkolne 3084
Zasiłek szkolny dla uczniów 2950
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 12289
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2983
Nadawanie numeracji porządkowej. 3277
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2931
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2762
Sprzedaż nieruchomości 3352
Rozgraniczenie nieruchomości 3025
Podział nieruchomości 2905
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2678
Wydzierżawienie nieruchomości 3426
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 12448
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3179
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2703
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2851
Decyzja o warunkach zabudowy 2874
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3270
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2803
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 15916
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2648
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4392
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3008
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2481
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2708
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 2912
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3591
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 3994
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3028
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3869
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3300
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5045
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3334
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 12660
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2221
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2858
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2748
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2976
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 4729
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4032
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3481
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4055
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2716
Zasada Przeciw Korupcji 4685
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 3779
Ankieta 3477
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 3740
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3176
Zasada Przewidywalności 4634
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 3697
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3252
Zasada Rozliczalności 5600
Kanał RSS 56

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8194
Redakcja serwisu 8893
Statystyki 4609
Rejestr zmian 762795
Redaktorzy 3984
Strona główna 0
Mapa serwisu 4902
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu