ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 10175
Burmistrz Kietrza 1680
Zastępca Burmistrza Kietrza 1394
Sekretarz Gminy 1135
Skarbnik Gminy 1769
Referaty 1309
Referat Organizacyjno - Prawny 2494
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 2854
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 2637
Referat Gospodarki Nieruchomościami 3288
Referat Finansowo-Podatkowy 3336
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 3767
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 4730
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 825
Jednostki organizacyjne 849
Szkoły Podstawowe 2854
Zespół Szkół w Kietrzu 1141
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 857
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 944
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 969
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1441
Oświadczenia majątkowe 1313
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 317
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1287
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 347
Pracownicy UM Kietrz 733
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 737
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 297
Pracownicy UM Kietrz 723
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 707
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 690
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 443
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 351
Pracownicy UM Kietrz 954
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 723
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 329
Pracownicy UM Kietrz 970
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 786
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 352
Pracownicy UM Kietrz 694
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1293
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 350
Pracownicy UM Kietrz 1271
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1406
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 450
Pracownicy UM Kietrz 1792
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1439
Oświadczenie majątkowe radnych 1719
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 634
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 503
Pracownicy UM Kietrz 1756
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 915
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 301
Pracownicy UM Kietrz 505
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 352
Formularze 825
Centralny Rejestr Umów 192
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 105
Gmina Kietrz 2638
Herb i flaga 515
Statut 1730
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1238
Sołectwa 1396
Terminarz spotkań 1758
Sołectwa 5784
Rada Miejska 7657
Skład 1817
Komisje Rady Miejskiej 856
Komisje 515
Komisja Rewizyjna 1149
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 991
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1117
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1069
Protokoły 8923
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1914
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 4007
Sesje 3584
Plan sesji 1814
Porządek 5708
Protokoły 8872
Uchwały 815
2014-2015 6109
2016 4399
2017 1189
2018 482
Do odsłuchania 8897
Odpowiedzi na pytania Radnych 2985
Archiwum 643
2006-2010 498
Skład 1161
Komisje Rady Miejskiej 443
Komisje 1804
Protokoły 453
2006 3339
2007 4676
2008 6310
2009 5289
2010 4180
Sesje 534
Plan sesji 834
Porządek 483
Protokoły 512
2006 4934
2007 4430
2008 4371
2009 3947
2010 3978
Uchwały 512
2006-2007 1764
2008 1044
2009 953
2010 1029
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 802
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 397
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 382
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 821
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 880
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 404
2010-2014 574
Skład 1079
Sesje 550
Plan sesji 2457
Porządek 6427
Protokoły 23958
Do odsłuchania 8905
Uchwały 553
2010-2011 10847
2012 6181
2013 9276
2014 6285
Komisje Rady Miejskiej 439
Komisje 1940
Protokoły 459
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 424
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 926
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1549
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 1791
Dyżury Członków Rady Miejskiej 832
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 893
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1089
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 13473
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 1682
Obwieszczenia 16158
Zarządzenia 39004
Przetargi 2713
Nieruchomości 50406
Finanse 4859
Zapytanie ofertowe 1764
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 25361
Ogłoszenia 7926
Nabór pracowników 31171
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 29774
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 12157
Nabór ławników 2255
Konkursy 6109
Pożytek Publiczny 1050
2011 495
Konkursy na Rok 2011 1642
Wzór oferty 921
Wzór sprawozdania 825
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 1842
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2074
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 873
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 2289
2012 495
Konkursy na Rok 2012 1733
Wzór oferty 869
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1432
Poza trybem konkursowym 933
Informacje 2212
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1148
2013 500
Konkursy na rok 2013 3204
Poza trybem konkursowym 1800
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1049
2014 532
Konkursy na rok 2014 3536
Poza trybem konkursowym 2748
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 908
2015 534
Konkursy na rok 2015 3461
Poza trybem konkursowym 2012
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 872
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 2086
2016 518
Konkursy na rok 2016 16823
Wzór oferty 928
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 517
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 43
2017 240
Konkursy na rok 2017 2150
Plan Zamówień Publicznych 617
Zamówienia publiczne 37550
Lobbing 462
Petycje 94
Ochrona Środowiska 15139
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 2873
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 17173
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 13799
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 187102
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 2924
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4121
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2293
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 6145
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2473
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2383
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3346
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 5818
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2731
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 43022
Gospodarka odpadami 6065
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3693
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2705
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 16504
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4057
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 1895
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1024
Wycinka drzew 9
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 0
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 0
Gospodarka przestrzenna 1713
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2896
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1400
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2334
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 549
Finanse i podatki 2821
Podatki 657
Podatek od nieruchomości 4119
Podatek rolny 3868
Podatek leśny 3203
Podatek od środków transportowych 3903
Opłaty 1530
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 754
Finanse 691
Budżet 517
Budżet 2006 863
Budżet 2007 1205
Budżet 2008 1163
Budżet 2009 1022
Budżet 2010 1195
Budżet 2011 1198
Budżet 2012 2919
Budżet 2013 4339
Budżet 2014 5124
Budżet 2015 5889
Budżet 2016 1988
Sprawozdania z wykonania budżetu 571
Sprawozdania 2006 2118
Sprawozdania 2007 2092
Sprawozdania 2008 2255
Sprawozdania 2009 2099
Sprawozdania 2010 2758
Sprawozdania 2011 2165
Sprawozdania 2012 3304
Sprawozdania 2013 4494
Sprawozdania 2014 4826
Sprawozdania 2015 3075
Sprawozdania 2016 1126
Sprawozdania 2017 95
Rachunki bankowe 470
Konto dochodów budżetowych 801
Konto sum depozytowych 760
Informacja o przelewach z zagranicy 816
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 488
Projekty uchwał 2482
Projekty WPF 2737
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 1916
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 1952
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 2555
Mienie Komunalne 427
2010 722
2011 829
2012 737
2013 718
2014 823
2015 376
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3743
Informacje z realizacji budżetu 456
Informacja za rok 2012 682
Informacja za rok 2013 717
Informacja za rok 2014 789
Informacje za rok 2015 544
Informacje za rok 2016 355
Obligacje 1021
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 33
2017 rok 64
Wybory 1599
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 539
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 3616
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 2379
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 346
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 4250
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 5033
Wybory Samorządowe 401
2014 5385
2010 4277
Wybory do Parlamentu Europejskiego 376
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 4071
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1233
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 345
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 3352
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 3369
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 329
21 października 2007 1859
9 października 2011 3597
25 października 2015 2323
Referendum Ogólnokrajowe 364
Referendum Ogólnokrajowe 2015 3835
Wzory dokumentów 707
Miejska Komisja Wyborcza 350
Druki wyborcze do pobrania 347
Aktualności 10703
Pomoc Społeczna 13216
Konsultacje Społeczne 3654
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 15268
Kontrole 4924
Protokoły kontroli 10801
Wystąpienia pokontrolne 2324
Odpowiedzi na wystąpienia 2552
Statystyka e-Deklaracji 4173
Prawo 12849
Projektowanie aktów normatywnych 4692
Pomoc prawna - formularze 821
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2765
Partnerstwo Nyskie 2020 9615
Do pobrania 17196
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1136
Wzory dokumentów 2598
Obsługa osób niesłyszących 3518
Przejrzysta Polska - archiwum 11452
Zarządzenia 5169
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3820
Zasada Partycypacji 5998
Zasada Fachowości 13232
Zasada Przejrzystości 10937
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4849
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4801
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11630
Dodatek mieszkaniowy 3854
Świadczenia opiekuńcze 3087
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3743
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3558
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 3914
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3851
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5730
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3219
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 13637
Działalność Gospodarcza 5781
Dział mieszkaniowy 2893
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 12342
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3584
Stypendium szkolne 3176
Zasiłek szkolny dla uczniów 3080
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 13107
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3097
Nadawanie numeracji porządkowej. 3358
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3060
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2869
Sprzedaż nieruchomości 3442
Rozgraniczenie nieruchomości 3126
Podział nieruchomości 2986
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2749
Wydzierżawienie nieruchomości 3515
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 13704
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3308
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2795
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2971
Decyzja o warunkach zabudowy 2980
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3382
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2910
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 16954
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2770
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4517
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3126
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2586
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2895
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3026
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3758
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4113
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3408
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4002
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3432
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5363
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3559
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 13505
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2293
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2938
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2825
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3063
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5076
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4206
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3584
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4345
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2797
Zasada Przeciw Korupcji 4811
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 3922
Ankieta 3593
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 3892
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3336
Zasada Przewidywalności 4839
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 3871
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3368
Zasada Rozliczalności 5764
Kanał RSS 227

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8632
Redakcja serwisu 9052
Statystyki 4828
Rejestr zmian 823467
Redaktorzy 4167
Strona główna 0
Mapa serwisu 5148
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu