ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 19492
Burmistrz Kietrza 2892
Sekretarz Gminy 2054
Skarbnik Gminy 3065
Referaty 1950
Referat Organizacyjno - Prawny 5083
Referat Organizacyjno - Prawny – oświata 6072
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 5104
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 5891
Referat Finansowo-Podatkowy 6640
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 7036
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 8469
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty 1578
Jednostki organizacyjne 1311
Szkoły Podstawowe 5071
Zespół Szkół w Kietrzu 2237
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1607
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1693
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1739
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2515
Oświadczenia majątkowe 2008
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 550
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2585
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 609
Pracownicy UM Kietrz 1439
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1334
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 552
Pracownicy UM Kietrz 1319
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1407
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1123
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 668
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 547
Pracownicy UM Kietrz 1580
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1324
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 549
Pracownicy UM Kietrz 1733
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1393
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 569
Pracownicy UM Kietrz 1322
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2417
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 572
Pracownicy UM Kietrz 2317
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2636
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 636
Pracownicy UM Kietrz 2949
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2284
Oświadczenie majątkowe radnych 3468
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1101
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 725
Pracownicy UM Kietrz 3431
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1620
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 738
Pracownicy UM Kietrz 2210
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1119
Formularze 1292
Centralny Rejestr Umów 820
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 2048
Gmina Kietrz 3635
Herb i flaga 777
Statut 3316
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2153
Sołectwa 1958
Terminarz spotkań 4169
Sołectwa 13154
Rada Miejska 11073
Skład 3154
Komisje Rady Miejskiej 1333
Komisje 841
Komisja Rewizyjna 2545
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1672
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2053
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1890
Protokoły 22743
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3262
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 7706
Sesje 5057
Plan sesji 3219
Porządek 13751
Protokoły 18419
Uchwały 1332
2014-2015 15491
2016 10606
2017 6322
2018 882
Do odsłuchania 19978
Odpowiedzi na pytania Radnych 9047
Archiwum 985
2006-2010 821
Skład 2009
Komisje Rady Miejskiej 702
Komisje 3396
Protokoły 707
2006 6616
2007 9628
2008 12563
2009 10398
2010 8552
Sesje 777
Plan sesji 1454
Porządek 676
Protokoły 765
2006 9520
2007 8494
2008 8275
2009 7520
2010 8098
Uchwały 804
2006-2007 3453
2008 1868
2009 1783
2010 1811
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1350
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 633
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 631
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1611
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1497
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 626
2010-2014 838
Skład 1880
Sesje 787
Plan sesji 5063
Porządek 13949
Protokoły 48986
Do odsłuchania 18895
Uchwały 792
2010-2011 22052
2012 12325
2013 20431
2014 12871
Komisje Rady Miejskiej 662
Komisje 3864
Protokoły 742
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 606
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1549
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3180
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 3727
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1571
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1481
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2102
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 19009
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2836
Obwieszczenia 32459
Zarządzenia 108147
Przetargi 3796
Nieruchomości 113016
Finanse 9389
Zapytanie ofertowe 2378
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 42044
Ogłoszenia 14714
Nabór pracowników 66420
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 71157
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 27159
Nabór ławników 4543
Konkursy 13248
Pożytek Publiczny 1485
2011 689
Konkursy na Rok 2011 2983
Wzór oferty 1771
Wzór sprawozdania 1544
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3345
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 4298
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1519
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4307
2012 713
Konkursy na Rok 2012 3315
Wzór oferty 1528
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2431
Poza trybem konkursowym 1677
Informacje 4079
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2040
2013 752
Konkursy na rok 2013 6446
Poza trybem konkursowym 3608
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1805
2014 776
Konkursy na rok 2014 6952
Poza trybem konkursowym 5594
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1439
2015 831
Konkursy na rok 2015 6717
Poza trybem konkursowym 3677
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1415
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 3874
2016 703
Konkursy na rok 2016 29432
Wzór oferty 1699
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1407
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 520
2017 460
Konkursy na rok 2017 7946
Wzór sprawozdania 469
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 425
Poza trybem konkursowym 238
2018 70
Konkursy na rok 2018 779
Poza trybem konkursowym 30
Plan Zamówień Publicznych 1527
Zamówienia publiczne 103792
Lobbing 1458
Petycje 347
Centralny Rejestr Umów 13
Ochrona Środowiska 17580
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3673
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 25183
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 19851
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 253798
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3774
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4785
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3011
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 8428
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3184
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2884
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4266
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 8224
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3266
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 62152
Gospodarka odpadami 8386
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5162
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4002
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 22787
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5552
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 5614
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2123
Wycinka drzew 810
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 450
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 495
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 406
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 543
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 950
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 910
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 583
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 133
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 202
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 172
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 155
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 183
Gospodarka przestrzenna 2553
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 5861
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2483
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 4277
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 806
Finanse i podatki 4030
Podatki 1016
Podatek od nieruchomości 8903
Podatek rolny 7986
Podatek leśny 7061
Podatek od środków transportowych 8970
Opłaty 3160
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1507
Finanse 1037
Budżet 809
Budżet 2006 1514
Budżet 2007 2111
Budżet 2008 2288
Budżet 2009 1825
Budżet 2010 2063
Budżet 2011 2181
Budżet 2012 6382
Budżet 2013 8964
Budżet 2014 10254
Budżet 2015 12598
Budżet 2016 4010
Sprawozdania z wykonania budżetu 929
Sprawozdania 2006 4267
Sprawozdania 2007 4270
Sprawozdania 2008 4134
Sprawozdania 2009 3944
Sprawozdania 2010 5569
Sprawozdania 2011 4152
Sprawozdania 2012 5630
Sprawozdania 2013 8874
Sprawozdania 2014 9422
Sprawozdania 2015 6032
Sprawozdania 2016 2811
Sprawozdania 2017 937
Rachunki bankowe 710
Konto dochodów budżetowych 1422
Konto sum depozytowych 1293
Informacja o przelewach z zagranicy 1381
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 767
Projekty uchwał 5582
Projekty WPF 5715
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3577
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 3904
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5007
Mienie Komunalne 639
2010 1228
2011 1324
2012 1241
2013 1251
2014 1430
2015 644
2016 180
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7975
Informacje z realizacji budżetu 707
Informacja za rok 2012 1270
Informacja za rok 2013 1307
Informacja za rok 2014 1290
Informacje za rok 2015 1344
Informacje za rok 2016 1214
Informacje za rok 2017 190
Obligacje 3614
Kredyt 111
2017 243
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 206
2017 rok 774
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 88
Rok 2017 338
Wybory 2126
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 784
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 7536
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 4890
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 521
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 8577
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 10220
Wybory Samorządowe 614
2014 11322
2010 9373
Wybory do Parlamentu Europejskiego 604
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 8374
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2493
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 502
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7671
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 6703
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 495
21 października 2007 3803
9 października 2011 6963
25 października 2015 4778
Referendum Ogólnokrajowe 570
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8109
Wzory dokumentów 1371
Miejska Komisja Wyborcza 525
Druki wyborcze do pobrania 591
Aktualności 14859
Pomoc Społeczna 16601
Konsultacje Społeczne 6789
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 20062
Kontrole 5609
Protokoły kontroli 13685
Wystąpienia pokontrolne 3423
Odpowiedzi na wystąpienia 3336
Statystyka e-Deklaracji 6104
Prawo 13371
Projektowanie aktów normatywnych 5401
Pomoc prawna - formularze 1448
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3785
Partnerstwo Nyskie 2020 15931
Do pobrania 18097
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2152
Wzory dokumentów 5439
Obsługa osób niesłyszących 4688
Przejrzysta Polska - archiwum 12894
Zarządzenia 5832
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4470
Zasada Partycypacji 7046
Zasada Fachowości 14316
Zasada Przejrzystości 13612
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5529
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5373
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14204
Dodatek mieszkaniowy 4450
Świadczenia opiekuńcze 3771
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4428
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4203
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4528
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4448
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6573
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3875
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 16992
Działalność Gospodarcza 6258
Dział mieszkaniowy 3179
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 15257
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3914
Stypendium szkolne 3584
Zasiłek szkolny dla uczniów 3482
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 16324
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3360
Nadawanie numeracji porządkowej. 3680
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3356
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3142
Sprzedaż nieruchomości 3810
Rozgraniczenie nieruchomości 3459
Podział nieruchomości 3305
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3061
Wydzierżawienie nieruchomości 3868
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 16897
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3632
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3136
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3348
Decyzja o warunkach zabudowy 3384
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3703
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3201
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 20408
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3015
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4981
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3450
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2951
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3288
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3298
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4225
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4687
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3764
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4586
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4042
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6277
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4368
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 16477
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2511
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3201
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3199
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3417
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6180
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4723
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3972
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5674
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3025
Zasada Przeciw Korupcji 5554
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4525
Ankieta 4158
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4483
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3890
Zasada Przewidywalności 5454
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4557
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3870
Zasada Rozliczalności 6560
Kanał RSS 822

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10088
Redakcja serwisu 9578
Statystyki 5663
Rejestr zmian 1035072
Redaktorzy 4939
Strona główna 0
Mapa serwisu 5956
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu