ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 25222
Burmistrz Kietrza 3552
Sekretarz Gminy 2524
Skarbnik Gminy 3811
Referaty 2361
Referat Organizacyjno - Prawny 6453
Referat Oświaty, Kultury i Sportu 8338
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 6562
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 7454
Referat Finansowo-Podatkowy 8550
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 8679
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 10678
Jednostki organizacyjne 1528
Szkoły Podstawowe 6392
Zespół Szkół w Kietrzu 3403
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 2059
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 2105
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2096
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 3189
Oświadczenia majątkowe 2437
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 650
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 3330
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 727
Pracownicy UM Kietrz 1824
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1656
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 661
Pracownicy UM Kietrz 1607
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1698
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1327
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 792
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 626
Pracownicy UM Kietrz 1955
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1599
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 642
Pracownicy UM Kietrz 2134
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1637
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 676
Pracownicy UM Kietrz 1630
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2970
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 667
Pracownicy UM Kietrz 2838
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 3199
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 726
Pracownicy UM Kietrz 3552
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2685
Oświadczenie majątkowe radnych 4302
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1385
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 824
Pracownicy UM Kietrz 4304
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1921
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 942
Pracownicy UM Kietrz 3221
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1741
Formularze 1540
Centralny Rejestr Umów 1133
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 3536
Gmina Kietrz 4193
Herb i flaga 908
Statut 4132
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2688
Sołectwa 2264
Terminarz spotkań 5711
Sołectwa 17700
Rada Miejska 12728
Skład 3765
Komisje Rady Miejskiej 1531
Komisje 988
Komisja Rewizyjna 3190
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 2036
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2465
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2289
Protokoły 31818
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3960
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 10216
Sesje 5648
Plan sesji 4093
Porządek 19005
Protokoły 26333
Uchwały 1632
2014-2015 21895
2016 15268
2017 11469
2018 2159
Do odsłuchania 27824
Odpowiedzi na pytania Radnych 13903
Archiwum 1194
2006-2010 1000
Skład 2487
Komisje Rady Miejskiej 851
Komisje 4112
Protokoły 829
2006 8268
2007 12143
2008 16749
2009 13386
2010 10898
Sesje 899
Plan sesji 1779
Porządek 812
Protokoły 909
2006 11630
2007 10260
2008 10472
2009 9857
2010 10248
Uchwały 952
2006-2007 4490
2008 2232
2009 2194
2010 2198
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1656
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 750
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 737
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1973
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1795
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 759
2010-2014 965
Skład 2288
Sesje 928
Plan sesji 6468
Porządek 19109
Protokoły 67307
Do odsłuchania 25463
Uchwały 927
2010-2011 28612
2012 16063
2013 25530
2014 16097
Komisje Rady Miejskiej 784
Komisje 4949
Protokoły 875
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 706
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1845
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3894
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4475
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1908
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1755
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2625
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 21871
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3332
Obwieszczenia 42858
Zarządzenia 153522
Przetargi 4366
Nieruchomości 155070
Finanse 12106
Zapytanie ofertowe 2717
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 52791
Ogłoszenia 19270
Nabór pracowników 90355
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 114257
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 36227
Nabór ławników 5593
Konkursy 16838
Pożytek Publiczny 1684
2011 809
Konkursy na Rok 2011 3687
Wzór oferty 2159
Wzór sprawozdania 1891
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3960
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 5287
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1804
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 5219
2012 826
Konkursy na Rok 2012 4053
Wzór oferty 1854
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2971
Poza trybem konkursowym 2109
Informacje 4938
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2469
2013 888
Konkursy na rok 2013 8257
Poza trybem konkursowym 4615
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 2153
2014 919
Konkursy na rok 2014 8593
Poza trybem konkursowym 6913
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1657
2015 976
Konkursy na rok 2015 8346
Poza trybem konkursowym 4355
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1657
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4719
2016 835
Konkursy na rok 2016 34828
Wzór oferty 2109
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1810
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 786
2017 573
Konkursy na rok 2017 11055
Wzór sprawozdania 770
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 890
Poza trybem konkursowym 525
2018 214
Konkursy na rok 2018 5528
Poza trybem konkursowym 283
Plan Zamówień Publicznych 2060
Zamówienia publiczne 150420
Lobbing 2060
Petycje 489
Centralny Rejestr Umów 387
Ochrona Środowiska 18796
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 4173
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 30033
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 23140
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 298223
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 4211
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 5245
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3352
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9564
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3569
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 3120
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4676
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 9335
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3532
Zasady z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 72230
Gospodarka odpadami 9566
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 6079
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4709
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 27003
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6429
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 7872
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2684
Wycinka drzew 1300
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 163
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 754
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 801
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 734
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 876
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1592
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1722
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 1092
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 192
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 296
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 240
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 225
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 254
Gospodarka przestrzenna 2971
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7926
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 3030
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 5445
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 941
Finanse i podatki 4602
Podatki 1193
Podatek od nieruchomości 11939
Podatek rolny 10212
Podatek leśny 9196
Podatek od środków transportowych 12093
Opłaty 4297
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1833
Finanse 1243
Budżet 969
Budżet 2006 1868
Budżet 2007 2607
Budżet 2008 2784
Budżet 2009 2209
Budżet 2010 2517
Budżet 2011 2662
Budżet 2012 8046
Budżet 2013 11205
Budżet 2014 13061
Budżet 2015 16225
Budżet 2016 5190
Budżet 2017 202
Budżet 2018 219
Sprawozdania z wykonania budżetu 1104
Sprawozdania 2006 5418
Sprawozdania 2007 5436
Sprawozdania 2008 5187
Sprawozdania 2009 4995
Sprawozdania 2010 6927
Sprawozdania 2011 5085
Sprawozdania 2012 6884
Sprawozdania 2013 11100
Sprawozdania 2014 11643
Sprawozdania 2015 7531
Sprawozdania 2016 3629
Sprawozdania 2017 1584
Sprawozdania 2018 213
Rachunki bankowe 800
Konto dochodów budżetowych 1710
Konto sum depozytowych 1571
Informacja o przelewach z zagranicy 1623
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 873
Projekty uchwał 7314
Projekty WPF 7112
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 4562
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4832
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 6318
Mienie Komunalne 724
2010 1463
2011 1591
2012 1475
2013 1570
2014 1728
2015 910
2016 479
2017 133
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9980
Informacje z realizacji budżetu 833
Informacja za rok 2012 1573
Informacja za rok 2013 1586
Informacja za rok 2014 1622
Informacje za rok 2015 1721
Informacje za rok 2016 1582
Informacje za rok 2017 412
Obligacje 4733
Kredyt 218
2017 536
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 296
2017 rok 1385
2018 rok 200
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 179
Rok 2017 682
Wybory 2589
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 896
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 9592
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 6115
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 599
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 10899
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 12787
Wybory Samorządowe 838
2014 14315
2010 11825
2018 423
Wybory do Parlamentu Europejskiego 706
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 10351
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 3054
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 572
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 9454
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 8184
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 578
21 października 2007 4678
9 października 2011 8666
25 października 2015 6003
Referendum Ogólnokrajowe 670
Referendum Ogólnokrajowe 2015 10236
Wzory dokumentów 1685
Miejska Komisja Wyborcza 689
Druki wyborcze do pobrania 726
Urzędnik Wyborczy 39
Aktualności 17106
Pomoc Społeczna 18187
Konsultacje Społeczne 8702
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 22917
Kontrole 5949
Protokoły kontroli 15089
Wystąpienia pokontrolne 4102
Odpowiedzi na wystąpienia 3785
Statystyka e-Deklaracji 6926
Prawo 13631
Projektowanie aktów normatywnych 5820
Pomoc prawna - formularze 1725
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 4223
Partnerstwo Nyskie 2020 19049
Do pobrania 18567
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2685
Wzory dokumentów 6841
Obsługa osób niesłyszących 5259
Przejrzysta Polska - archiwum 13636
Zarządzenia 6144
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4771
Zasada Partycypacji 7465
Zasada Fachowości 14822
Zasada Przejrzystości 14765
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5808
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5646
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 15188
Dodatek mieszkaniowy 4768
Świadczenia opiekuńcze 4106
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4803
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4511
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4771
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4732
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6975
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4205
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 19317
Działalność Gospodarcza 6490
Dział mieszkaniowy 3311
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 16517
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 4022
Stypendium szkolne 3763
Zasiłek szkolny dla uczniów 3642
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 17881
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3478
Nadawanie numeracji porządkowej. 3812
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3481
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3244
Sprzedaż nieruchomości 3959
Rozgraniczenie nieruchomości 3620
Podział nieruchomości 3469
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3239
Wydzierżawienie nieruchomości 4012
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 18255
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3761
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3284
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3468
Decyzja o warunkach zabudowy 3561
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3839
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3335
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 21974
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3117
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5145
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3567
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3153
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3465
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3403
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4397
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4928
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3878
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4794
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4332
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6753
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4751
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 17630
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2608
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3320
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3338
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3533
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6643
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4948
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4111
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 6355
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3127
Zasada Przeciw Korupcji 5936
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4860
Ankieta 4506
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4874
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 4123
Zasada Przewidywalności 5805
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4905
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 4127
Zasada Rozliczalności 7010
Kanał RSS 1140
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 194

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10934
Redakcja serwisu 9855
Statystyki 6121
Rejestr zmian 1203655
Redaktorzy 5334
Strona główna 0
Mapa serwisu 6514
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu