ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 9222
Burmistrz Kietrza 1507
Zastępca Burmistrza Kietrza 1226
Sekretarz Gminy 1016
Skarbnik Gminy 1534
Referaty 1220
Referat Organizacyjno - Prawny 2050
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 2425
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 2267
Referat Gospodarki Nieruchomościami 2864
Referat Finansowo-Podatkowy 2918
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 3258
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 4174
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 750
Jednostki organizacyjne 788
Szkoły Podstawowe 2486
Zespół Szkół w Kietrzu 1014
Przedszkola 1070
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 787
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 839
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 859
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1237
Oświadczenia majątkowe 1138
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 281
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1118
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 316
Pracownicy UM Kietrz 671
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 658
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 278
Pracownicy UM Kietrz 652
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 648
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 639
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 410
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 326
Pracownicy UM Kietrz 876
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 655
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 296
Pracownicy UM Kietrz 839
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 707
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 320
Pracownicy UM Kietrz 625
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1155
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 302
Pracownicy UM Kietrz 1141
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1211
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 422
Pracownicy UM Kietrz 1616
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1295
Oświadczenie majątkowe radnych 1463
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 538
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 438
Pracownicy UM Kietrz 1454
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 800
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 198
Pracownicy UM Kietrz 338
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 211
Formularze 726
Centralny Rejestr Umów 111
Gmina Kietrz 2405
Herb i flaga 468
Statut 1494
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1123
Sołectwa 1270
Terminarz spotkań 1437
Sołectwa 4995
Rada Miejska 7090
Skład 1609
Komisje Rady Miejskiej 777
Komisje 472
Komisja Rewizyjna 1028
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 884
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 972
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 946
Protokoły 7316
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1705
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 3267
Sesje 3359
Plan sesji 1601
Porządek 4774
Protokoły 7776
Uchwały 752
2014-2015 4978
2016 3345
2017 762
2018 438
Do odsłuchania 7792
Odpowiedzi na pytania Radnych 2461
Archiwum 593
2006-2010 461
Skład 1012
Komisje Rady Miejskiej 400
Komisje 1583
Protokoły 416
2006 2876
2007 4065
2008 5395
2009 4448
2010 3672
Sesje 480
Plan sesji 741
Porządek 437
Protokoły 473
2006 4282
2007 3853
2008 3757
2009 3543
2010 3527
Uchwały 466
2006-2007 1561
2008 930
2009 854
2010 919
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 700
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 359
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 347
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 721
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 770
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 360
2010-2014 521
Skład 957
Sesje 500
Plan sesji 2160
Porządek 5341
Protokoły 19632
Do odsłuchania 7423
Uchwały 492
2010-2011 8972
2012 4958
2013 7452
2014 5103
Komisje Rady Miejskiej 386
Komisje 1683
Protokoły 416
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 365
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 801
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1326
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 1427
Dyżury Członków Rady Miejskiej 742
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 777
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 946
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 12178
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 1505
Obwieszczenia 12979
Zarządzenia 30374
Przetargi 2393
Nieruchomości 38961
Finanse 4110
Zapytanie ofertowe 1578
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 22487
Ogłoszenia 6560
Nabór pracowników 25579
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 22128
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 9722
Nabór ławników 1932
Konkursy 5052
Pożytek Publiczny 975
2011 454
Konkursy na Rok 2011 1434
Wzór oferty 823
Wzór sprawozdania 764
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 1606
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1776
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 772
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 1971
2012 454
Konkursy na Rok 2012 1530
Wzór oferty 761
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1246
Poza trybem konkursowym 836
Informacje 1891
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1013
2013 457
Konkursy na rok 2013 2735
Poza trybem konkursowym 1565
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 955
2014 478
Konkursy na rok 2014 3033
Poza trybem konkursowym 2402
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 809
2015 479
Konkursy na rok 2015 3071
Poza trybem konkursowym 1757
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 785
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 1792
2016 476
Konkursy na rok 2016 14722
Wzór oferty 829
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 397
2017 194
Konkursy na rok 2017 1341
Plan Zamówień Publicznych 445
Zamówienia publiczne 23905
Lobbing 328
Petycje 41
Ochrona Środowiska 14541
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 2740
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 16091
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 12980
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 176532
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 2797
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 2521
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 2073
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 2407
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 2084
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 2736
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 5343
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 4334
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 3162
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 1852
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 1579
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 707
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3925
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 5864
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2192
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3170
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2340
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2276
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 5515
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2632
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 39853
Gospodarka odpadami 5644
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3471
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2533
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 15604
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3786
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 1477
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 857
Gospodarka przestrzenna 1546
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2465
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1237
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2017
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 494
Finanse i podatki 2425
Podatki 590
Podatek od nieruchomości 3548
Podatek rolny 3260
Podatek leśny 2657
Podatek od środków transportowych 3248
Opłaty 1351
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 678
Finanse 587
Budżet 464
Budżet 2006 778
Budżet 2007 1047
Budżet 2008 1014
Budżet 2009 918
Budżet 2010 1051
Budżet 2011 1052
Budżet 2012 2486
Budżet 2013 3717
Budżet 2014 4433
Budżet 2015 5025
Budżet 2016 1687
Sprawozdania z wykonania budżetu 504
Sprawozdania 2006 1869
Sprawozdania 2007 1824
Sprawozdania 2008 1965
Sprawozdania 2009 1869
Sprawozdania 2010 2344
Sprawozdania 2011 1863
Sprawozdania 2012 2868
Sprawozdania 2013 3785
Sprawozdania 2014 4059
Sprawozdania 2015 2636
Sprawozdania 2016 873
Rachunki bankowe 435
Konto dochodów budżetowych 726
Konto sum depozytowych 676
Informacja o przelewach z zagranicy 731
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 444
Projekty uchwał 2164
Projekty WPF 2347
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 1707
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 1698
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 2159
Mienie Komunalne 382
2010 661
2011 747
2012 665
2013 638
2014 734
2015 333
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3138
Informacje z realizacji budżetu 381
Informacja za rok 2012 615
Informacja za rok 2013 655
Informacja za rok 2014 692
Informacje za rok 2015 425
Informacje za rok 2016 200
Obligacje 724
Wybory 1494
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 501
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 3081
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 2081
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 311
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 3585
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 4221
Wybory Samorządowe 376
2014 4592
2010 3567
Wybory do Parlamentu Europejskiego 353
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 3579
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1087
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 312
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 2949
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 2910
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 299
21 października 2007 1604
9 października 2011 3092
25 października 2015 1969
Referendum Ogólnokrajowe 329
Referendum Ogólnokrajowe 2015 3219
Wzory dokumentów 641
Miejska Komisja Wyborcza 318
Druki wyborcze do pobrania 319
Aktualności 10110
Pomoc Społeczna 12684
Konsultacje Społeczne 3353
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 14608
Kontrole 4775
Protokoły kontroli 10214
Wystąpienia pokontrolne 2153
Odpowiedzi na wystąpienia 2413
Statystyka e-Deklaracji 3906
Prawo 12763
Projektowanie aktów normatywnych 4620
Pomoc prawna - formularze 741
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2610
Partnerstwo Nyskie 2020 8827
Do pobrania 17009
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1024
Wzory dokumentów 2292
Obsługa osób niesłyszących 3353
Przejrzysta Polska - archiwum 11287
Zarządzenia 5088
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3750
Zasada Partycypacji 5803
Zasada Fachowości 13047
Zasada Przejrzystości 10157
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4700
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4666
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 10939
Dodatek mieszkaniowy 3763
Świadczenia opiekuńcze 3022
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3655
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3482
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 3819
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3734
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5561
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3125
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 12998
Działalność Gospodarcza 5674
Dział mieszkaniowy 2827
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 11754
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3514
Stypendium szkolne 3131
Zasiłek szkolny dla uczniów 3011
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 12593
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3013
Nadawanie numeracji porządkowej. 3306
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2992
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2798
Sprzedaż nieruchomości 3391
Rozgraniczenie nieruchomości 3079
Podział nieruchomości 2938
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2702
Wydzierżawienie nieruchomości 3457
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 12777
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3212
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2738
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2894
Decyzja o warunkach zabudowy 2917
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3313
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2840
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 16213
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2707
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4455
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3066
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2522
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2789
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 2968
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3660
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4044
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3096
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3930
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3356
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5146
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3420
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 12980
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2248
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2891
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2780
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3007
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 4860
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4099
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3532
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4165
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2746
Zasada Przeciw Korupcji 4726
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 3825
Ankieta 3519
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 3798
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3226
Zasada Przewidywalności 4698
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 3750
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3295
Zasada Rozliczalności 5662
Kanał RSS 113

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8342
Redakcja serwisu 8945
Statystyki 4682
Rejestr zmian 782598
Redaktorzy 4057
Strona główna 0
Mapa serwisu 4976
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu