ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 23756
Burmistrz Kietrza 3360
Sekretarz Gminy 2398
Skarbnik Gminy 3549
Referaty 2224
Referat Organizacyjno - Prawny 6046
Referat Oświaty, Kultury i Sportu 7551
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 6050
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 7019
Referat Finansowo-Podatkowy 7930
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 8151
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 10101
Jednostki organizacyjne 1440
Szkoły Podstawowe 5906
Zespół Szkół w Kietrzu 2901
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1896
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1974
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1975
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2937
Oświadczenia majątkowe 2289
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 620
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 3091
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 703
Pracownicy UM Kietrz 1727
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1574
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 635
Pracownicy UM Kietrz 1529
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1629
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1267
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 762
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 604
Pracownicy UM Kietrz 1851
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1522
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 619
Pracownicy UM Kietrz 2004
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1559
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 652
Pracownicy UM Kietrz 1540
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2800
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 641
Pracownicy UM Kietrz 2675
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 3037
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 694
Pracownicy UM Kietrz 3360
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2557
Oświadczenie majątkowe radnych 4057
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1288
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 792
Pracownicy UM Kietrz 4009
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1838
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 881
Pracownicy UM Kietrz 2929
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1532
Formularze 1477
Centralny Rejestr Umów 1056
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 3054
Gmina Kietrz 3989
Herb i flaga 874
Statut 3888
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2542
Sołectwa 2169
Terminarz spotkań 5199
Sołectwa 16601
Rada Miejska 12271
Skład 3575
Komisje Rady Miejskiej 1464
Komisje 954
Komisja Rewizyjna 3016
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1930
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2366
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2197
Protokoły 29377
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3719
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 9477
Sesje 5485
Plan sesji 3854
Porządek 17202
Protokoły 23937
Uchwały 1549
2014-2015 20310
2016 13880
2017 9956
2018 1629
Do odsłuchania 25604
Odpowiedzi na pytania Radnych 12575
Archiwum 1113
2006-2010 941
Skład 2352
Komisje Rady Miejskiej 809
Komisje 3930
Protokoły 801
2006 7856
2007 11485
2008 15541
2009 12426
2010 10279
Sesje 863
Plan sesji 1689
Porządek 780
Protokoły 871
2006 11111
2007 9746
2008 9845
2009 9132
2010 9723
Uchwały 915
2006-2007 4180
2008 2131
2009 2063
2010 2070
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1544
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 709
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 701
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1873
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1689
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 719
2010-2014 924
Skład 2153
Sesje 889
Plan sesji 6064
Porządek 17716
Protokoły 61273
Do odsłuchania 23404
Uchwały 887
2010-2011 26766
2012 15008
2013 24222
2014 15298
Komisje Rady Miejskiej 752
Komisje 4713
Protokoły 842
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 675
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1743
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3647
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4281
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1820
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1682
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2482
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 20950
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3140
Obwieszczenia 39476
Zarządzenia 138667
Przetargi 4166
Nieruchomości 141837
Finanse 11305
Zapytanie ofertowe 2616
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 49138
Ogłoszenia 17830
Nabór pracowników 82646
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 99526
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 33395
Nabór ławników 5284
Konkursy 15709
Pożytek Publiczny 1630
2011 766
Konkursy na Rok 2011 3505
Wzór oferty 2057
Wzór sprawozdania 1811
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3789
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 5050
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1731
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4957
2012 796
Konkursy na Rok 2012 3812
Wzór oferty 1785
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2834
Poza trybem konkursowym 1988
Informacje 4690
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2339
2013 847
Konkursy na rok 2013 7695
Poza trybem konkursowym 4410
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 2040
2014 882
Konkursy na rok 2014 8135
Poza trybem konkursowym 6522
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1597
2015 937
Konkursy na rok 2015 7765
Poza trybem konkursowym 4163
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1598
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4464
2016 804
Konkursy na rok 2016 33696
Wzór oferty 2013
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1720
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 714
2017 540
Konkursy na rok 2017 10077
Wzór sprawozdania 681
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 767
Poza trybem konkursowym 442
2018 170
Konkursy na rok 2018 3204
Poza trybem konkursowym 209
Plan Zamówień Publicznych 1882
Zamówienia publiczne 136590
Lobbing 1893
Petycje 451
Centralny Rejestr Umów 282
Ochrona Środowiska 18371
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3973
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 28709
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 22287
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 285871
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 4087
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 5059
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3279
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9310
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3445
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 3049
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4573
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 9080
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3437
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 69091
Gospodarka odpadami 9151
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5820
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4512
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 25793
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6168
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 7063
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2539
Wycinka drzew 1192
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 81
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 668
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 711
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 630
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 788
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1470
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1563
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 985
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 171
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 280
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 222
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 204
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 237
Gospodarka przestrzenna 2843
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 7235
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2874
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 5046
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 882
Finanse i podatki 4429
Podatki 1133
Podatek od nieruchomości 10957
Podatek rolny 9563
Podatek leśny 8527
Podatek od środków transportowych 11406
Opłaty 3996
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1771
Finanse 1162
Budżet 923
Budżet 2006 1768
Budżet 2007 2451
Budżet 2008 2651
Budżet 2009 2097
Budżet 2010 2382
Budżet 2011 2509
Budżet 2012 7515
Budżet 2013 10482
Budżet 2014 12174
Budżet 2015 15239
Budżet 2016 4872
Budżet 2017 98
Budżet 2018 98
Sprawozdania z wykonania budżetu 1055
Sprawozdania 2006 5154
Sprawozdania 2007 5175
Sprawozdania 2008 4839
Sprawozdania 2009 4683
Sprawozdania 2010 6619
Sprawozdania 2011 4826
Sprawozdania 2012 6485
Sprawozdania 2013 10419
Sprawozdania 2014 10956
Sprawozdania 2015 6970
Sprawozdania 2016 3386
Sprawozdania 2017 1387
Sprawozdania 2018 99
Rachunki bankowe 769
Konto dochodów budżetowych 1625
Konto sum depozytowych 1490
Informacja o przelewach z zagranicy 1538
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 848
Projekty uchwał 6845
Projekty WPF 6628
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 4229
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4510
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5833
Mienie Komunalne 701
2010 1390
2011 1511
2012 1398
2013 1453
2014 1650
2015 846
2016 398
2017 75
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9324
Informacje z realizacji budżetu 799
Informacja za rok 2012 1491
Informacja za rok 2013 1508
Informacja za rok 2014 1504
Informacje za rok 2015 1623
Informacje za rok 2016 1487
Informacje za rok 2017 329
Obligacje 4397
Kredyt 192
2017 453
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 263
2017 rok 1189
2018 rok 92
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 155
Rok 2017 609
Wybory 2344
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 858
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 9039
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 5801
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 581
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 10240
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 12023
Wybory Samorządowe 691
2014 13426
2010 11159
Wybory do Parlamentu Europejskiego 683
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 9713
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2896
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 549
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 8840
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 7771
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 557
21 października 2007 4434
9 października 2011 8083
25 października 2015 5670
Referendum Ogólnokrajowe 643
Referendum Ogólnokrajowe 2015 9613
Wzory dokumentów 1611
Miejska Komisja Wyborcza 592
Druki wyborcze do pobrania 686
Aktualności 16435
Pomoc Społeczna 17774
Konsultacje Społeczne 8205
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 22051
Kontrole 5850
Protokoły kontroli 14608
Wystąpienia pokontrolne 3924
Odpowiedzi na wystąpienia 3667
Statystyka e-Deklaracji 6718
Prawo 13569
Projektowanie aktów normatywnych 5699
Pomoc prawna - formularze 1659
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 4090
Partnerstwo Nyskie 2020 18405
Do pobrania 18413
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2566
Wzory dokumentów 6424
Obsługa osób niesłyszących 5127
Przejrzysta Polska - archiwum 13456
Zarządzenia 6050
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4698
Zasada Partycypacji 7346
Zasada Fachowości 14684
Zasada Przejrzystości 14457
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5719
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5540
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14924
Dodatek mieszkaniowy 4678
Świadczenia opiekuńcze 4026
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4690
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4435
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4687
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4661
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6854
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4107
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 18762
Działalność Gospodarcza 6411
Dział mieszkaniowy 3273
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 16135
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3990
Stypendium szkolne 3711
Zasiłek szkolny dla uczniów 3598
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 17341
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3439
Nadawanie numeracji porządkowej. 3776
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3442
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3204
Sprzedaż nieruchomości 3922
Rozgraniczenie nieruchomości 3574
Podział nieruchomości 3413
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3174
Wydzierżawienie nieruchomości 3971
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 17876
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3717
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3245
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3428
Decyzja o warunkach zabudowy 3509
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3794
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3297
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 21502
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3083
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5089
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3533
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3070
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3420
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3370
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4340
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4862
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3849
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4727
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4236
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6585
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4598
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 17301
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2565
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3269
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3303
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3498
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6479
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4877
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4078
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 6133
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3099
Zasada Przeciw Korupcji 5799
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4763
Ankieta 4394
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4692
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 4045
Zasada Przewidywalności 5691
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4773
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 4048
Zasada Rozliczalności 6881
Kanał RSS 1056
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 84

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10671
Redakcja serwisu 9770
Statystyki 5965
Rejestr zmian 1150683
Redaktorzy 5221
Strona główna 0
Mapa serwisu 6337
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu