ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 15539
Burmistrz Kietrza 2454
Sekretarz Gminy 1734
Skarbnik Gminy 2612
Referaty 1710
Referat Organizacyjno - Prawny 4164
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 4852
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 4236
Referat Gospodarki Nieruchomościami 4850
Referat Finansowo-Podatkowy 5388
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 6008
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 7236
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 1294
Jednostki organizacyjne 1169
Szkoły Podstawowe 4277
Zespół Szkół w Kietrzu 1734
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1297
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1419
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1490
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2125
Oświadczenia majątkowe 1834
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 459
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2022
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 493
Pracownicy UM Kietrz 1134
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1083
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 441
Pracownicy UM Kietrz 1080
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1145
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 968
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 584
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 477
Pracownicy UM Kietrz 1346
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1137
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 460
Pracownicy UM Kietrz 1428
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1195
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 479
Pracownicy UM Kietrz 1078
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2018
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 483
Pracownicy UM Kietrz 1963
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2226
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 561
Pracownicy UM Kietrz 2559
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2025
Oświadczenie majątkowe radnych 2860
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 967
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 666
Pracownicy UM Kietrz 2787
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1406
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 616
Pracownicy UM Kietrz 1501
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 869
Formularze 1117
Centralny Rejestr Umów 631
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 1266
Gmina Kietrz 3334
Herb i flaga 676
Statut 2696
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1832
Sołectwa 1766
Terminarz spotkań 3323
Sołectwa 10169
Rada Miejska 9973
Skład 2724
Komisje Rady Miejskiej 1224
Komisje 713
Komisja Rewizyjna 2059
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1457
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1753
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1627
Protokoły 17492
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2850
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 6272
Sesje 4598
Plan sesji 2724
Porządek 10969
Protokoły 14490
Uchwały 1117
2014-2015 11538
2016 7879
2017 3870
2018 633
Do odsłuchania 15249
Odpowiedzi na pytania Radnych 6441
Archiwum 866
2006-2010 701
Skład 1681
Komisje Rady Miejskiej 606
Komisje 2900
Protokoły 612
2006 5509
2007 7926
2008 10225
2009 8739
2010 6955
Sesje 685
Plan sesji 1240
Porządek 611
Protokoły 678
2006 8058
2007 7212
2008 7034
2009 6068
2010 6498
Uchwały 697
2006-2007 2794
2008 1597
2009 1516
2010 1556
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1177
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 554
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 546
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1368
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1321
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 548
2010-2014 751
Skład 1628
Sesje 698
Plan sesji 4137
Porządek 11044
Protokoły 39164
Do odsłuchania 15241
Uchwały 706
2010-2011 17949
2012 10077
2013 16925
2014 10654
Komisje Rady Miejskiej 584
Komisje 3155
Protokoły 631
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 552
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1357
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 2684
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 3086
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1281
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1279
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1790
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 17428
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2584
Obwieszczenia 26542
Zarządzenia 78570
Przetargi 3441
Nieruchomości 88089
Finanse 7839
Zapytanie ofertowe 2158
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 36377
Ogłoszenia 12283
Nabór pracowników 53683
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 52555
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 21820
Nabór ławników 3777
Konkursy 10950
Pożytek Publiczny 1301
2011 616
Konkursy na Rok 2011 2498
Wzór oferty 1449
Wzór sprawozdania 1263
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2877
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3555
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1319
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 3614
2012 634
Konkursy na Rok 2012 2747
Wzór oferty 1282
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2144
Poza trybem konkursowym 1405
Informacje 3512
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1743
2013 650
Konkursy na rok 2013 5233
Poza trybem konkursowym 2930
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1586
2014 681
Konkursy na rok 2014 5831
Poza trybem konkursowym 4650
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1279
2015 710
Konkursy na rok 2015 5656
Poza trybem konkursowym 3123
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1250
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 3338
2016 648
Konkursy na rok 2016 25183
Wzór oferty 1415
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1105
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 349
2017 384
Konkursy na rok 2017 5743
Wzór sprawozdania 286
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 128
Poza trybem konkursowym 78
Plan Zamówień Publicznych 1182
Zamówienia publiczne 77236
Lobbing 1082
Petycje 262
Ochrona Środowiska 16840
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3356
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 22254
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 17556
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 226966
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3479
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4566
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2745
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 7611
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2957
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2720
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3994
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 7341
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3085
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 56182
Gospodarka odpadami 7664
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 4597
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 3579
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 20392
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5057
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 4351
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1782
Wycinka drzew 476
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 269
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 311
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 252
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 329
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 530
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 463
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 355
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 98
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 130
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 115
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 103
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 122
Gospodarka przestrzenna 2275
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 4807
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2081
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 3536
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 729
Finanse i podatki 3601
Podatki 852
Podatek od nieruchomości 6863
Podatek rolny 6541
Podatek leśny 5743
Podatek od środków transportowych 7133
Opłaty 2415
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1216
Finanse 927
Budżet 684
Budżet 2006 1255
Budżet 2007 1814
Budżet 2008 1918
Budżet 2009 1547
Budżet 2010 1774
Budżet 2011 1858
Budżet 2012 5202
Budżet 2013 7359
Budżet 2014 8456
Budżet 2015 10135
Budżet 2016 3298
Sprawozdania z wykonania budżetu 789
Sprawozdania 2006 3415
Sprawozdania 2007 3384
Sprawozdania 2008 3438
Sprawozdania 2009 3235
Sprawozdania 2010 4585
Sprawozdania 2011 3483
Sprawozdania 2012 4793
Sprawozdania 2013 7286
Sprawozdania 2014 7940
Sprawozdania 2015 5120
Sprawozdania 2016 2276
Sprawozdania 2017 617
Rachunki bankowe 630
Konto dochodów budżetowych 1210
Konto sum depozytowych 1106
Informacja o przelewach z zagranicy 1201
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 670
Projekty uchwał 4425
Projekty WPF 4752
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3011
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 3272
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 4314
Mienie Komunalne 564
2010 1057
2011 1147
2012 1077
2013 1032
2014 1219
2015 511
2016 42
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6629
Informacje z realizacji budżetu 610
Informacja za rok 2012 1048
Informacja za rok 2013 1097
Informacja za rok 2014 1132
Informacje za rok 2015 1036
Informacje za rok 2016 978
Informacje za rok 2017 96
Obligacje 2662
Kredyt 35
2017 86
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 160
2017 rok 499
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 34
Rok 2017 101
Wybory 1941
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 689
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 6269
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 3971
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 456
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 7062
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 8533
Wybory Samorządowe 529
2014 9244
2010 7556
Wybory do Parlamentu Europejskiego 511
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 7032
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2048
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 453
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6349
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 5541
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 438
21 października 2007 3110
9 października 2011 5921
25 października 2015 3999
Referendum Ogólnokrajowe 491
Referendum Ogólnokrajowe 2015 6713
Wzory dokumentów 1098
Miejska Komisja Wyborcza 462
Druki wyborcze do pobrania 496
Aktualności 13493
Pomoc Społeczna 15385
Konsultacje Społeczne 5467
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 18448
Kontrole 5388
Protokoły kontroli 12829
Wystąpienia pokontrolne 3018
Odpowiedzi na wystąpienia 3064
Statystyka e-Deklaracji 5508
Prawo 13190
Projektowanie aktów normatywnych 5146
Pomoc prawna - formularze 1212
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3468
Partnerstwo Nyskie 2020 13589
Do pobrania 17780
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1793
Wzory dokumentów 4460
Obsługa osób niesłyszących 4263
Przejrzysta Polska - archiwum 12328
Zarządzenia 5605
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4246
Zasada Partycypacji 6711
Zasada Fachowości 13943
Zasada Przejrzystości 12711
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5350
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5199
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13378
Dodatek mieszkaniowy 4240
Świadczenia opiekuńcze 3518
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4212
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3963
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4362
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4278
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6323
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3665
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 15827
Działalność Gospodarcza 6129
Dział mieszkaniowy 3084
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 14267
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3826
Stypendium szkolne 3424
Zasiłek szkolny dla uczniów 3350
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 15215
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3284
Nadawanie numeracji porządkowej. 3580
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3276
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3084
Sprzedaż nieruchomości 3698
Rozgraniczenie nieruchomości 3346
Podział nieruchomości 3187
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2954
Wydzierżawienie nieruchomości 3745
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 15833
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3531
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3027
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3252
Decyzja o warunkach zabudowy 3263
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3612
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3113
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 19183
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2962
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4846
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3371
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2828
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3151
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3237
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4111
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4528
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3684
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4458
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3839
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6026
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4143
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 15493
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2448
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3131
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3064
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3309
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5899
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4564
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3868
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5261
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2962
Zasada Przeciw Korupcji 5271
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4319
Ankieta 3936
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4281
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3725
Zasada Przewidywalności 5241
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4355
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3738
Zasada Rozliczalności 6249
Kanał RSS 622

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9601
Redakcja serwisu 9403
Statystyki 5400
Rejestr zmian 958617
Redaktorzy 4662
Strona główna 0
Mapa serwisu 5647
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu