ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 13509
Burmistrz Kietrza 2210
Sekretarz Gminy 1507
Skarbnik Gminy 2321
Referaty 1549
Referat Organizacyjno - Prawny 3467
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 3948
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 3611
Referat Gospodarki Nieruchomościami 4220
Referat Finansowo-Podatkowy 4516
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 5240
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 6395
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 1087
Jednostki organizacyjne 1057
Szkoły Podstawowe 3753
Zespół Szkół w Kietrzu 1498
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1100
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1240
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1297
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1889
Oświadczenia majątkowe 1720
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 409
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1790
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 433
Pracownicy UM Kietrz 974
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 935
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 385
Pracownicy UM Kietrz 963
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 980
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 880
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 536
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 428
Pracownicy UM Kietrz 1207
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 964
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 406
Pracownicy UM Kietrz 1234
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1054
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 428
Pracownicy UM Kietrz 894
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1718
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 439
Pracownicy UM Kietrz 1667
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1914
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 533
Pracownicy UM Kietrz 2304
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1812
Oświadczenie majątkowe radnych 2413
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 883
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 625
Pracownicy UM Kietrz 2470
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1231
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 524
Pracownicy UM Kietrz 1099
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 694
Formularze 1028
Centralny Rejestr Umów 508
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 731
Gmina Kietrz 3140
Herb i flaga 633
Statut 2324
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1622
Sołectwa 1675
Terminarz spotkań 2785
Sołectwa 8484
Rada Miejska 9386
Skład 2374
Komisje Rady Miejskiej 1155
Komisje 644
Komisja Rewizyjna 1691
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1303
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1492
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1430
Protokoły 13884
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 2551
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 5252
Sesje 4355
Plan sesji 2382
Porządek 8930
Protokoły 12180
Uchwały 1035
2014-2015 8862
2016 6399
2017 2496
2018 595
Do odsłuchania 12608
Odpowiedzi na pytania Radnych 4936
Archiwum 780
2006-2010 630
Skład 1496
Komisje Rady Miejskiej 558
Komisje 2528
Protokoły 565
2006 4686
2007 6593
2008 8721
2009 7587
2010 5846
Sesje 646
Plan sesji 1092
Porządek 582
Protokoły 621
2006 6947
2007 6301
2008 6167
2009 5366
2010 5484
Uchwały 630
2006-2007 2451
2008 1408
2009 1292
2010 1363
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1083
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 503
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 490
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1149
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1207
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 492
2010-2014 703
Skład 1449
Sesje 654
Plan sesji 3471
Porządek 9135
Protokoły 33063
Do odsłuchania 12508
Uchwały 663
2010-2011 15159
2012 8615
2013 13762
2014 8808
Komisje Rady Miejskiej 546
Komisje 2759
Protokoły 564
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 517
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1225
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 2154
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 2524
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1059
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1167
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 1550
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 16148
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 2424
Obwieszczenia 23020
Zarządzenia 61122
Przetargi 3227
Nieruchomości 71116
Finanse 6663
Zapytanie ofertowe 2038
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 32493
Ogłoszenia 10780
Nabór pracowników 43679
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 41581
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 18016
Nabór ławników 3218
Konkursy 9019
Pożytek Publiczny 1220
2011 586
Konkursy na Rok 2011 2199
Wzór oferty 1242
Wzór sprawozdania 1103
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 2598
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 3011
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1179
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 3179
2012 598
Konkursy na Rok 2012 2414
Wzór oferty 1141
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1956
Poza trybem konkursowym 1268
Informacje 3136
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1563
2013 594
Konkursy na rok 2013 4493
Poza trybem konkursowym 2566
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1429
2014 627
Konkursy na rok 2014 4999
Poza trybem konkursowym 3953
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1185
2015 644
Konkursy na rok 2015 4928
Poza trybem konkursowym 2772
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1142
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 2935
2016 612
Konkursy na rok 2016 22251
Wzór oferty 1253
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 874
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 226
2017 334
Konkursy na rok 2017 4168
Wzór sprawozdania 194
Plan Zamówień Publicznych 1002
Zamówienia publiczne 61529
Lobbing 893
Petycje 205
Ochrona Środowiska 16419
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3176
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 20178
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 16189
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 209666
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3311
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4417
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2555
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 7057
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2781
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2624
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3767
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 6685
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2973
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 51109
Gospodarka odpadami 7113
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 4280
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 3191
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 18861
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4682
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 3289
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 1527
Wycinka drzew 306
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 146
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 169
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 154
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 172
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 225
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 241
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 201
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 69
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 66
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 64
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 66
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 74
Gospodarka przestrzenna 2080
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 4016
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1836
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 3058
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 683
Finanse i podatki 3298
Podatki 779
Podatek od nieruchomości 5633
Podatek rolny 5381
Podatek leśny 4743
Podatek od środków transportowych 5702
Opłaty 1969
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1038
Finanse 840
Budżet 630
Budżet 2006 1121
Budżet 2007 1634
Budżet 2008 1615
Budżet 2009 1387
Budżet 2010 1590
Budżet 2011 1634
Budżet 2012 4148
Budżet 2013 6206
Budżet 2014 7068
Budżet 2015 8296
Budżet 2016 2772
Sprawozdania z wykonania budżetu 697
Sprawozdania 2006 2929
Sprawozdania 2007 2909
Sprawozdania 2008 3089
Sprawozdania 2009 2834
Sprawozdania 2010 3917
Sprawozdania 2011 3074
Sprawozdania 2012 4304
Sprawozdania 2013 6268
Sprawozdania 2014 6674
Sprawozdania 2015 4346
Sprawozdania 2016 1761
Sprawozdania 2017 396
Rachunki bankowe 574
Konto dochodów budżetowych 1083
Konto sum depozytowych 999
Informacja o przelewach z zagranicy 1080
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 591
Projekty uchwał 3634
Projekty WPF 4010
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 2594
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 2793
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 3772
Mienie Komunalne 509
2010 910
2011 1050
2012 977
2013 919
2014 1086
2015 459
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5454
Informacje z realizacji budżetu 553
Informacja za rok 2012 897
Informacja za rok 2013 940
Informacja za rok 2014 1039
Informacje za rok 2015 862
Informacje za rok 2016 769
Informacje za rok 2017 28
Obligacje 2026
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 130
2017 rok 305
Wybory 1858
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 638
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 5328
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 3362
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 422
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 6064
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 7360
Wybory Samorządowe 481
2014 7648
2010 6295
Wybory do Parlamentu Europejskiego 465
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 5915
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1728
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 421
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 5139
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 4785
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 411
21 października 2007 2671
9 października 2011 5225
25 października 2015 3397
Referendum Ogólnokrajowe 445
Referendum Ogólnokrajowe 2015 5589
Wzory dokumentów 955
Miejska Komisja Wyborcza 434
Druki wyborcze do pobrania 442
Aktualności 12638
Pomoc Społeczna 14630
Konsultacje Społeczne 4725
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 17255
Kontrole 5264
Protokoły kontroli 12235
Wystąpienia pokontrolne 2759
Odpowiedzi na wystąpienia 2903
Statystyka e-Deklaracji 5079
Prawo 13072
Projektowanie aktów normatywnych 4960
Pomoc prawna - formularze 1084
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3220
Partnerstwo Nyskie 2020 12061
Do pobrania 17582
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1529
Wzory dokumentów 3669
Obsługa osób niesłyszących 4038
Przejrzysta Polska - archiwum 12027
Zarządzenia 5473
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4091
Zasada Partycypacji 6494
Zasada Fachowości 13723
Zasada Przejrzystości 12109
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5219
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5071
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12804
Dodatek mieszkaniowy 4114
Świadczenia opiekuńcze 3361
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4037
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3814
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4179
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4149
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6142
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3520
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 15083
Działalność Gospodarcza 6024
Dział mieszkaniowy 3028
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 13611
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3729
Stypendium szkolne 3335
Zasiłek szkolny dla uczniów 3226
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 14469
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3232
Nadawanie numeracji porządkowej. 3517
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3196
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3027
Sprzedaż nieruchomości 3603
Rozgraniczenie nieruchomości 3259
Podział nieruchomości 3121
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2885
Wydzierżawienie nieruchomości 3675
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 15140
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3448
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2959
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3163
Decyzja o warunkach zabudowy 3165
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3538
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3058
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 18379
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2896
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4723
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3296
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2754
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3047
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3190
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4006
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4382
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3584
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4286
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3702
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5833
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3972
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 14832
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2410
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3076
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2969
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3220
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 5616
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4430
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3770
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4823
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2916
Zasada Przeciw Korupcji 5106
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4183
Ankieta 3830
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4166
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3614
Zasada Przewidywalności 5145
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4197
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3602
Zasada Rozliczalności 6074
Kanał RSS 502

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9297
Redakcja serwisu 9302
Statystyki 5214
Rejestr zmian 899542
Redaktorzy 4480
Strona główna 0
Mapa serwisu 5482
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu