ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 9678
Burmistrz Kietrza 1589
Zastępca Burmistrza Kietrza 1315
Sekretarz Gminy 1081
Skarbnik Gminy 1642
Referaty 1260
Referat Organizacyjno - Prawny 2260
Referat Oświaty, Kutury i Sportu 2616
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 2433
Referat Gospodarki Nieruchomościami 3068
Referat Finansowo-Podatkowy 3089
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 3494
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 4452
Referat Projektów, Rozwoju i Promocji 789
Jednostki organizacyjne 814
Szkoły Podstawowe 2647
Zespół Szkół w Kietrzu 1071
Przedszkola 1131
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 821
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 884
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 902
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 1332
Oświadczenia majątkowe 1226
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 297
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 1192
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 331
Pracownicy UM Kietrz 701
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 692
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 287
Pracownicy UM Kietrz 688
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 677
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 662
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 423
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 338
Pracownicy UM Kietrz 918
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 681
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 311
Pracownicy UM Kietrz 914
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 749
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 337
Pracownicy UM Kietrz 656
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1217
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 325
Pracownicy UM Kietrz 1202
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1301
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 439
Pracownicy UM Kietrz 1688
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1369
Oświadczenie majątkowe radnych 1593
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 592
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 475
Pracownicy UM Kietrz 1605
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 863
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 247
Pracownicy UM Kietrz 425
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 284
Formularze 772
Centralny Rejestr Umów 149
Gmina Kietrz 2515
Herb i flaga 492
Statut 1611
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 1182
Sołectwa 1320
Terminarz spotkań 1585
Sołectwa 5404
Rada Miejska 7371
Skład 1708
Komisje Rady Miejskiej 815
Komisje 495
Komisja Rewizyjna 1083
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 936
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 1043
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 1001
Protokoły 8079
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1801
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 3649
Sesje 3478
Plan sesji 1702
Porządek 5182
Protokoły 8285
Uchwały 780
2014-2015 5540
2016 3857
2017 942
2018 459
Do odsłuchania 8345
Odpowiedzi na pytania Radnych 2738
Archiwum 614
2006-2010 476
Skład 1086
Komisje Rady Miejskiej 420
Komisje 1687
Protokoły 430
2006 3084
2007 4342
2008 5831
2009 4876
2010 3925
Sesje 509
Plan sesji 781
Porządek 456
Protokoły 489
2006 4567
2007 4119
2008 4054
2009 3738
2010 3731
Uchwały 487
2006-2007 1640
2008 985
2009 898
2010 968
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 744
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 374
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 362
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 765
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 810
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 381
2010-2014 543
Skład 1021
Sesje 521
Plan sesji 2303
Porządek 5865
Protokoły 21614
Do odsłuchania 8129
Uchwały 521
2010-2011 9870
2012 5517
2013 8300
2014 5661
Komisje Rady Miejskiej 413
Komisje 1811
Protokoły 436
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 388
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 850
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 1413
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 1587
Dyżury Członków Rady Miejskiej 785
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 821
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 996
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 12808
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 1588
Obwieszczenia 14652
Zarządzenia 34726
Przetargi 2556
Nieruchomości 44611
Finanse 4482
Zapytanie ofertowe 1681
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 23890
Ogłoszenia 7227
Nabór pracowników 28173
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 25858
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 10943
Nabór ławników 2083
Konkursy 5608
Pożytek Publiczny 1013
2011 472
Konkursy na Rok 2011 1534
Wzór oferty 875
Wzór sprawozdania 792
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 1723
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1922
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 818
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 2138
2012 473
Konkursy na Rok 2012 1623
Wzór oferty 816
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 1343
Poza trybem konkursowym 881
Informacje 2052
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 1071
2013 480
Konkursy na rok 2013 2959
Poza trybem konkursowym 1670
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 998
2014 505
Konkursy na rok 2014 3283
Poza trybem konkursowym 2573
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 857
2015 510
Konkursy na rok 2015 3241
Poza trybem konkursowym 1868
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 832
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 1934
2016 497
Konkursy na rok 2016 15837
Wzór oferty 882
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 458
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 0
2017 214
Konkursy na rok 2017 1678
Plan Zamówień Publicznych 531
Zamówienia publiczne 30997
Lobbing 390
Petycje 67
Ochrona Środowiska 14811
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 2805
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 16552
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 13407
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 181957
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 2850
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 2574
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 2113
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 2470
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 2142
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 2760
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 5441
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 4439
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 3247
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 1925
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 1659
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 783
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4067
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 6010
Informacje dot. energetyki wiatrowej 2239
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 3268
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2411
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2330
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 5686
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 2686
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 41477
Gospodarka odpadami 5851
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 3587
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 2621
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 16097
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3944
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 1684
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 940
Gospodarka przestrzenna 1624
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2642
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 1320
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 2177
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 518
Finanse i podatki 2562
Podatki 618
Podatek od nieruchomości 3800
Podatek rolny 3543
Podatek leśny 2918
Podatek od środków transportowych 3561
Opłaty 1431
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 718
Finanse 629
Budżet 484
Budżet 2006 818
Budżet 2007 1118
Budżet 2008 1088
Budżet 2009 968
Budżet 2010 1109
Budżet 2011 1118
Budżet 2012 2673
Budżet 2013 4027
Budżet 2014 4759
Budżet 2015 5406
Budżet 2016 1810
Sprawozdania z wykonania budżetu 528
Sprawozdania 2006 1984
Sprawozdania 2007 1952
Sprawozdania 2008 2097
Sprawozdania 2009 1978
Sprawozdania 2010 2534
Sprawozdania 2011 2005
Sprawozdania 2012 3073
Sprawozdania 2013 4122
Sprawozdania 2014 4394
Sprawozdania 2015 2824
Sprawozdania 2016 980
Sprawozdania 2017 43
Rachunki bankowe 449
Konto dochodów budżetowych 757
Konto sum depozytowych 716
Informacja o przelewach z zagranicy 767
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 460
Projekty uchwał 2319
Projekty WPF 2547
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 1803
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 1812
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 2318
Mienie Komunalne 400
2010 692
2011 785
2012 697
2013 674
2014 775
2015 353
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3439
Informacje z realizacji budżetu 408
Informacja za rok 2012 649
Informacja za rok 2013 690
Informacja za rok 2014 729
Informacje za rok 2015 467
Informacje za rok 2016 242
Obligacje 878
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 15
2017 rok 25
Wybory 1540
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 518
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 3359
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 2233
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 330
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 3914
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 4595
Wybory Samorządowe 388
2014 4967
2010 3916
Wybory do Parlamentu Europejskiego 365
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 3805
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 1151
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 324
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 3114
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 3141
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 313
21 października 2007 1723
9 października 2011 3371
25 października 2015 2141
Referendum Ogólnokrajowe 346
Referendum Ogólnokrajowe 2015 3498
Wzory dokumentów 675
Miejska Komisja Wyborcza 336
Druki wyborcze do pobrania 332
Aktualności 10401
Pomoc Społeczna 12962
Konsultacje Społeczne 3499
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 14930
Kontrole 4837
Protokoły kontroli 10522
Wystąpienia pokontrolne 2238
Odpowiedzi na wystąpienia 2488
Statystyka e-Deklaracji 4036
Prawo 12801
Projektowanie aktów normatywnych 4658
Pomoc prawna - formularze 780
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2685
Partnerstwo Nyskie 2020 9190
Do pobrania 17110
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 1080
Wzory dokumentów 2428
Obsługa osób niesłyszących 3436
Przejrzysta Polska - archiwum 11372
Zarządzenia 5130
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 3786
Zasada Partycypacji 5907
Zasada Fachowości 13146
Zasada Przejrzystości 10636
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 4777
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 4738
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11219
Dodatek mieszkaniowy 3812
Świadczenia opiekuńcze 3052
Zasiłek stały z pomocy społecznej 3690
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 3520
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 3868
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 3794
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 5633
Świadczenia rodzinne z dodatkami 3174
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 13321
Działalność Gospodarcza 5726
Dział mieszkaniowy 2862
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 12060
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3550
Stypendium szkolne 3154
Zasiłek szkolny dla uczniów 3042
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 12848
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3055
Nadawanie numeracji porządkowej. 3333
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3030
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 2832
Sprzedaż nieruchomości 3419
Rozgraniczenie nieruchomości 3101
Podział nieruchomości 2961
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2725
Wydzierżawienie nieruchomości 3486
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 13187
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3257
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 2765
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2930
Decyzja o warunkach zabudowy 2950
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3347
Ustawienie reklam w pasie drogowym 2874
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 16611
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 2737
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 4488
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3085
Ulga żołnierska w podatku rolnym 2554
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 2824
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 2995
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3695
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4078
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3159
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3968
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3391
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 5255
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 3472
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 13256
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2268
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2915
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 2802
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3033
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 4969
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4143
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 3555
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 4258
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 2771
Zasada Przeciw Korupcji 4766
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 3878
Ankieta 3557
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 3841
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3288
Zasada Przewidywalności 4777
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 3813
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3331
Zasada Rozliczalności 5715
Kanał RSS 170

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8497
Redakcja serwisu 8999
Statystyki 4744
Rejestr zmian 802843
Redaktorzy 4115
Strona główna 0
Mapa serwisu 5052
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu