ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 22197
Burmistrz Kietrza 3148
Sekretarz Gminy 2261
Skarbnik Gminy 3334
Referaty 2088
Referat Organizacyjno - Prawny 5617
Referat Organizacyjno - Prawny – oświata 6855
Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 5618
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju 6568
Referat Finansowo-Podatkowy 7311
Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego 7617
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 9465
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty 1760
Jednostki organizacyjne 1382
Szkoły Podstawowe 5489
Zespół Szkół w Kietrzu 2592
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury 1771
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 1856
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1857
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 2727
Oświadczenia majątkowe 2129
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 588
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok 2912
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 675
Pracownicy UM Kietrz 1633
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1497
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 612
Pracownicy UM Kietrz 1443
Kierownicy Gminnych jedn. organizacyjnych 1558
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006 - 2010 1195
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 719
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 577
Pracownicy UM Kietrz 1755
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1444
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 594
Pracownicy UM Kietrz 1882
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1499
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 619
Pracownicy UM Kietrz 1469
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2660
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 611
Pracownicy UM Kietrz 2534
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2879
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 664
Pracownicy UM Kietrz 3182
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 2424
Oświadczenie majątkowe radnych 3813
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 1196
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 758
Pracownicy UM Kietrz 3770
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1735
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 803
Pracownicy UM Kietrz 2646
Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych 1352
Formularze 1404
Centralny Rejestr Umów 939
Szkoły i przedszkola stowarzyszeniowe 2638
Gmina Kietrz 3817
Herb i flaga 827
Statut 3687
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz 2387
Sołectwa 2044
Terminarz spotkań 4695
Sołectwa 15297
Rada Miejska 11682
Skład 3378
Komisje Rady Miejskiej 1398
Komisje 914
Komisja Rewizyjna 2863
Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług 1811
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi 2237
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych 2073
Protokoły 26657
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 3481
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu 8715
Sesje 5293
Plan sesji 3569
Porządek 15392
Protokoły 21040
Uchwały 1456
2014-2015 18871
2016 12438
2017 8478
2018 1225
Do odsłuchania 23274
Odpowiedzi na pytania Radnych 11179
Archiwum 1054
2006-2010 900
Skład 2208
Komisje Rady Miejskiej 770
Komisje 3699
Protokoły 764
2006 7412
2007 10833
2008 14454
2009 11446
2010 9617
Sesje 825
Plan sesji 1591
Porządek 720
Protokoły 832
2006 10515
2007 9192
2008 9202
2009 8470
2010 9123
Uchwały 875
2006-2007 3909
2008 2017
2009 1961
2010 1956
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 1453
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2006 677
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2007 672
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2008 1784
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2009 1593
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 676
2010-2014 884
Skład 2036
Sesje 853
Plan sesji 5736
Porządek 16353
Protokoły 56324
Do odsłuchania 21497
Uchwały 841
2010-2011 24685
2012 13869
2013 22601
2014 14339
Komisje Rady Miejskiej 711
Komisje 4442
Protokoły 804
Oświadczenia majatkowe Radni RM w Kietrzu na rozpoczęcie kadencji 640
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2010 1669
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2011 3450
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2012 4092
Dyżury Członków Rady Miejskiej 1725
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2013 1585
Oświadczenia majątkowe Radni RM w Kietrzu za rok 2014 2334
Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zarządzenia 20096
Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza 3003
Obwieszczenia 36042
Zarządzenia 124482
Przetargi 4016
Nieruchomości 126728
Finanse 10496
Zapytanie ofertowe 2510
Zapytania ofertowe do 30 000 euro 45770
Ogłoszenia 16400
Nabór pracowników 74851
Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży 84849
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 30670
Nabór ławników 4949
Konkursy 14513
Pożytek Publiczny 1558
2011 725
Konkursy na Rok 2011 3317
Wzór oferty 1972
Wzór sprawozdania 1723
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2011 3618
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 4796
Poza trybem konkursowym- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 1644
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2012 4700
2012 752
Konkursy na Rok 2012 3593
Wzór oferty 1687
Nabór wniosków na dotacje dla Klubów Sportowych 2667
Poza trybem konkursowym 1871
Informacje 4417
Konsultacje rocznego programu wspólpracy na rok 2013 2229
2013 812
Konkursy na rok 2013 7215
Poza trybem konkursowym 4192
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2014 1939
2014 843
Konkursy na rok 2014 7658
Poza trybem konkursowym 6213
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2015 1521
2015 900
Konkursy na rok 2015 7398
Poza trybem konkursowym 3996
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 1518
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2016 4258
2016 760
Konkursy na rok 2016 32443
Wzór oferty 1917
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2017 1622
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 632
2017 502
Konkursy na rok 2017 9190
Wzór sprawozdania 582
Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2018 665
Poza trybem konkursowym 360
2018 125
Konkursy na rok 2018 1335
Poza trybem konkursowym 125
Plan Zamówień Publicznych 1726
Zamówienia publiczne 119995
Lobbing 1742
Petycje 407
Centralny Rejestr Umów 177
Ochrona Środowiska 18040
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kietrz 3868
Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 27369
Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami 21472
Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 271615
Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie 3988
Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 4954
Informacje dot. energetyki wiatrowej 3203
Wydane opinie nt. programów gospodarki odpadami 9060
Wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 3353
Uchwały podjęte przez RM dotyczące Ochrony Środowiska 2971
Zezwolenia na odbiór stałych odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 4464
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Kietrz 8751
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 3381
Informacje na temat wprowadzenia nowych zasad z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 66097
Gospodarka odpadami 8845
Gospodarka nieczystościami ciekłymi 5599
Wykaz zezwoleń na świadczenia usług w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych 4337
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 24500
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5905
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 6421
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kietrz 2374
Wycinka drzew 1051
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2018 rok 10
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2017 rok 588
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2016 rok 621
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2015 rok 519
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2014 rok 678
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2013 rok 1343
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2012 rok 1391
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2011 rok 844
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2010 rok 150
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2009 rok 257
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2008 rok 197
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2007 rok 186
Wydane decyzje na wycinkę drzew - 2006 rok 211
Gospodarka przestrzenna 2712
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 6588
Zmiany w MPZP Miasta Kietrz 2727
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 4688
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz 838
Finanse i podatki 4188
Podatki 1091
Podatek od nieruchomości 10165
Podatek rolny 8902
Podatek leśny 7989
Podatek od środków transportowych 10625
Opłaty 3748
Interpretacje przepisów prawa podatkowego 1694
Finanse 1093
Budżet 872
Budżet 2006 1667
Budżet 2007 2293
Budżet 2008 2506
Budżet 2009 1974
Budżet 2010 2245
Budżet 2011 2357
Budżet 2012 6941
Budżet 2013 9787
Budżet 2014 11265
Budżet 2015 14221
Budżet 2016 4541
Budżet 2017 20
Budżet 2018 9
Sprawozdania z wykonania budżetu 1000
Sprawozdania 2006 4865
Sprawozdania 2007 4908
Sprawozdania 2008 4548
Sprawozdania 2009 4421
Sprawozdania 2010 6279
Sprawozdania 2011 4558
Sprawozdania 2012 6107
Sprawozdania 2013 9764
Sprawozdania 2014 10331
Sprawozdania 2015 6563
Sprawozdania 2016 3143
Sprawozdania 2017 1153
Sprawozdania 2018 8
Rachunki bankowe 740
Konto dochodów budżetowych 1559
Konto sum depozytowych 1419
Informacja o przelewach z zagranicy 1473
Opinie Regionalna Izba Obrachunkowa 818
Projekty uchwał 6497
Projekty WPF 6255
Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu 3926
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne 4263
Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne 5514
Mienie Komunalne 671
2010 1317
2011 1426
2012 1334
2013 1377
2014 1578
2015 775
2016 323
2017 9
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8664
Informacje z realizacji budżetu 756
Informacja za rok 2012 1418
Informacja za rok 2013 1429
Informacja za rok 2014 1430
Informacje za rok 2015 1539
Informacje za rok 2016 1362
Informacje za rok 2017 239
Obligacje 4054
Kredyt 162
2017 368
Informacja wynikajaca z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych 232
2017 rok 995
2018 rok 34
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 123
Rok 2017 525
Wybory 2225
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 826
Wybory uzupełniające wrzesień 2016 r. 8209
Wybory uzupełniające kwiecień 2015 r. 5435
Wybory uzupełniające marzec 2015 r. 548
Wybory uzupełniające marzec 2011 r. 9504
Wybory uzupełniające marzec 2010 r. 11127
Wybory Samorządowe 660
2014 12512
2010 10579
Wybory do Parlamentu Europejskiego 651
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. 9104
Wybory do Parlamentu Europejskiego 07 czerwca 2009 r. 2752
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 523
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 8306
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r. 7368
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 525
21 października 2007 4192
9 października 2011 7558
25 października 2015 5288
Referendum Ogólnokrajowe 612
Referendum Ogólnokrajowe 2015 9057
Wzory dokumentów 1526
Miejska Komisja Wyborcza 561
Druki wyborcze do pobrania 660
Aktualności 15786
Pomoc Społeczna 17321
Konsultacje Społeczne 7640
Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu 21098
Kontrole 5732
Protokoły kontroli 14167
Wystąpienia pokontrolne 3753
Odpowiedzi na wystąpienia 3538
Statystyka e-Deklaracji 6463
Prawo 13478
Projektowanie aktów normatywnych 5606
Pomoc prawna - formularze 1578
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 3924
Partnerstwo Nyskie 2020 17484
Do pobrania 18270
Programy do przeglądnia dokumentów z BIP 2444
Wzory dokumentów 6061
Obsługa osób niesłyszących 4932
Przejrzysta Polska - archiwum 13218
Zarządzenia 5953
Zarządzenie w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. przeprowadzenia społecznej Akcji "Przejrzysta Polska" 4624
Zasada Partycypacji 7227
Zasada Fachowości 14553
Zasada Przejrzystości 14089
ANKIETA "Jak Urząd Miejski w Kietrzu obsługuje mieszkańców - klientów?" 5623
Zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług 5463
Karty usług Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14602
Dodatek mieszkaniowy 4600
Świadczenia opiekuńcze 3949
Zasiłek stały z pomocy społecznej 4574
Świadczenie w formie usług opiekuńczych 4376
Zasiłek celowy z pomocy społecznej 4624
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej 4580
Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej 6744
Świadczenia rodzinne z dodatkami 4015
Karty usług Referatu Organizacyjno- Prawnego 17537
Działalność Gospodarcza 6340
Dział mieszkaniowy 3232
Karty usług Referatu Oświaty i Wychowania 15740
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dla przedsiębiorców 3954
Stypendium szkolne 3675
Zasiłek szkolny dla uczniów 3553
Karty usług Referatu Gospodarki Nieruchomościami 16911
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 3411
Nadawanie numeracji porządkowej. 3740
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3410
Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości 3174
Sprzedaż nieruchomości 3882
Rozgraniczenie nieruchomości 3535
Podział nieruchomości 3375
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 3125
Wydzierżawienie nieruchomości 3935
Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa 17411
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3683
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości 3200
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3390
Decyzja o warunkach zabudowy 3461
Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 3749
Ustawienie reklam w pasie drogowym 3255
Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego 20994
Zaświadczenie o stanie zaległości lub niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 3054
Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości, środków transportowych, od psów, rolnego i leśnego 5057
Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów 3509
Ulga żołnierska w podatku rolnym 3027
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 3384
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3338
Odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4290
Podwyższenie wartości urzędowego blankietu wekslowego 4791
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 3813
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4658
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego 4173
Zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego 6451
Zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych 4490
Karty usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji 16941
Udzielenie dotacji na z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 2537
Udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3236
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 3270
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 3461
Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym 6340
Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom 4815
Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie 4037
Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego 5963
Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji 3067
Zasada Przeciw Korupcji 5705
Procedury postepowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki 4669
Ankieta 4299
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Miejskim w Kietrzu 4590
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 3966
Zasada Przewidywalności 5592
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013 4672
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2005 Z DNIA 29.11.2005 w sprawie przyjęcia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kietrz do roku 2013, łącznie z Planem Rozwoju Lokalnego do roku 2006 3967
Zasada Rozliczalności 6786
Kanał RSS 953

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10420
Redakcja serwisu 9676
Statystyki 5830
Rejestr zmian 1097230
Redaktorzy 5097
Strona główna 0
Mapa serwisu 6183
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu