ˆ

STATUT GMINY KIETRZ

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Gminy Kietrz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-09 10:02:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

 STATUT GMINY KIETRZ
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
 
§ 1.
 
Uchwała określa:
 1. ustrój Gminy Kietrz, 
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy, 
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Kietrzu i komisji Rady Miejskiej w Kietrzu, 
 4. tryb pracy Burmistrza Kietrza, 
 5. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Kietrzu, 
 6. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Kietrza oraz korzystania z nich.
§ 2.
 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
 1. Gminie – należy przez to rozumieć gminę Kietrz,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kietrzu,
 3. komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Kietrzu,
 4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kietrzu,
 5. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kietrza,
 6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Kietrz.
 Rozdział II. Gmina.
 
§ 3.
 1. Gmina Kietrz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
§ 4.
 1. Gmina położona jest w Powiecie Głubczyckim, w Województwie Opolskim i obejmuje obszar 144 km2.
 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
§ 5.
 1. W skład Gminy Kietrz wchodzą Miasto Kietrz oraz 12 wsi stanowiących sołectwa i funkcjonujących jako jednostki pomocnicze gminy:
  • Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice, 
  • Dzierżysław, 
  • Kozłówki, 
  • Lubotyń, 
  • Ludmierzyce, 
  • Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór, 
  • Nowa Cerekwia, 
  • Pilszcz, 
  • Rogożany, 
  • Rozumice, 
  • Ściborzyce Wielkie, 
  • Wojnowice.
 2. Gmina Kietrz graniczy z:
  • Republiką Czeską – od południowego wschodu i południa,
  • Gminą Branice – od zachodu,
  • Gminą Głubczyce – od północy,
  • Gminą Baborów – od wschodu,
  • Gminą Pietrowice Wielkie – od wschodu.
§ 6.
 1. Herbem Gminy jest wizerunek stojącego, złotego lwa z czerwonym językiem, nad czerwonym murem na niebieskim tle w tarczy. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
 2. Barwami Gminy Kietrz są kolory: niebieski, żółty i czerwony ułożone w trzech poziomych równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru niebieskiego, środkowy koloru żółtego, a dolny koloru czerwonego. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
§ 7.
 
Siedzibą organów Gminy jest miasto Kietrz.
 
Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy.
 
§ 8.
 
 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
  • inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy, 
  • utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Statut Sołectwa lub Osiedla,
  • projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 
  • przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
 3. Wynik konsultacji nie ma charakteru wiążącego.
 4. Zamiar powołania sołectwa lub osiedla podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 1 miesiąc przed rozpatrzeniem wniosku przez Radę.
§ 9.
 1. Jednostki pomocnicze gminy nie zarządzają mieniem komunalnym.
 2. Przy wypełnianiu zadań statutowych jednostki pomocnicze korzystają z mienia komunalnego nieodpłatnie.
§ 10.
 1. Rada Miejska w uchwale budżetowej może wyodrębnić środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Organy wykonawcze opracowują plan rozdysponowania środków i przedstawiają do zatwierdzenia zebraniu mieszkańców.
 2. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2.
 3. Jednostki pomocnicze decydując o przeznaczeniu środków, zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2 obowiązane są do przestrzegania podziału w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
 4. Obsługę i kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie burmistrzowi.
 5. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§ 11.
 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej winien uczestniczyć w sesjach Rady.
 2. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
 3. Przewodniczącym, o których mowa w ust. 1 za uczestnictwo w sesjach przysługują diety na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
 Rozdział IV. Rada Miejska.
 
1.Organizacja wewnętrzna Rady.
 
§ 12.
 
Rada składa się z radnych w liczbie określonej ustawą.
 
§ 13.
 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 14.
 
 1. Rada na pierwszej sesji nowej kadencji dokonuje wyboru spośród radnych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji nowo wybranej rady obejmują:
  • określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 
  • przygotowanie projektu porządku obrad, 
  • dokonanie otwarcia sesji, 
  • powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
 3. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt. 2 powinien obejmować sprawozdanie o stanie gminy dotychczasowego Burmistrza.
2. Radni.
 
§ 15.
 
Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 
§ 16.
 1. W przypadkach wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada przed podjęciem uchwały, umożliwia radnemu złożenie wyjaśnień.
 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
 3. Przewodniczący Rady.
§ 17.
 
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
 • zwołuje sesje Rady,
 • przewodniczy obradom,
 • kieruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,
 • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 • podpisuje uchwały Rady,
 • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 § 18.
 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.
 2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
Rozdział V. Tryb pracy Rady.
 
1. Sesje Rady.
 
§ 19.
 
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 
§ 20.
 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w trybie przewidzianym w ustawie.
2. Przygotowanie sesji

§ 21.
 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 
  • ustalenie porządku obrad, 
  • ustalenie czasu i miejsca obrad, 
  • zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
 5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 7. Terminy o jakich mowa w ust. 4 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 22.
 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym – Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.
 3. Przebieg sesji.
 
§ 23.
 1. Sesje Rady odbywają się w sali obrad budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 2. Rada może uchwalić sesje wyjazdowe.
 3. Przewodniczący Rady może zwołać uroczystą sesję Rady i w tym przypadku odstąpić od stosowania przepisów dotyczących przebiegu sesji zwyczajnej.
 4. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 24.
 
Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 25.
 
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 
§ 26.
 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.
§ 27.
 
Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 
§ 28.
 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 29.
 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 30.
 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: “Otwieram …… sesję Rady …………………”
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 31.
 
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 
§ 32.
 
Porządek obrad obejmuje w szczególności:
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
 • informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 • sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
 • sprawozdania z działalności stałych komisji Rady,
 • rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 • wolne wnioski i informacje.
§ 33.
 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 32 pkt 3 składa Burmistrz lub jego zastępca.
 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 34.
 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
 6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o interwencje celem niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
 8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 35.
 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 34 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 36.
 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 37.
 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “do rzeczy”.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
§ 38.
 
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
 
§ 39.
 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
  • stwierdzenia quorum,
  • zmiany porządku obrad,
  • ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
  • zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  • zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  • zarządzenia przerwy,
  • odesłania projektu uchwały do komisji,
  • przeliczenia głosów,
  • przestrzegania regulaminu obrad.
 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu “za” i jednego głosu “przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 40.
 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 41.
 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 42.
 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: “ Zamykam ……… sesję Rady ……………”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 43.
 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 44.
 
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
 
§ 45.
 
Pracownik Urzędu Miejskiego, wyznaczony przez Burmistrza, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
 
§ 46.
 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
 • numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
 • stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
 • imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
 • odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
 • ustalony porządek obrad,
 • przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 • przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw” i “wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
 • wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
 • podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 47.
 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 48.
 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
 3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 49.
 
Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
 
4. Uchwały.
 
§ 50.
 1. Uchwały, o jakich mowa w § 19 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 19 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 51.
 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:
  • co najmniej pięciu radnych,
  • Burmistrz,
  • Komisje stałe i doraźne Rady.
 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  • tytuł uchwały,
  • podstawę prawną,
  • postanowienia merytoryczne,
  • w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
  • określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
  • ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
 § 52.
 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.
§ 53.
 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego.
§ 54.
 1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
5. Procedura głosowania.
 
§ 55.
 
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 
§ 56.
 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 57.
 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 58.
 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 59.
 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 60 ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
6. Komisje Rady.
 
§ 60.
 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
 3. Radny nie może być członkiem więcej niż 2 komisji.
 4. Przewodniczących i składy poszczególnych komisji, o których mowa w § 65 ust. 2, wybiera Rada w drodze uchwały.
§ 61.
 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 62.
 1. Do wykonywania swoich zadań Rada powołuje komisje stałe lub doraźne.
 2. Komisjami stałymi są:
 • Komisja Rewizyjna w składzie 4 osoby,
 • Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług w składzie do 5 osób,
 • Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi w składzie do 5 osób,
 • Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych w składzie do 5 osób.
§ 63.

Rada wybiera Przewodniczącego Komisji i na jego wniosek pozostały skład osobowy.
 
§ 64.
 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 65.
 
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
 
§ 66.
 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 67.
 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.
§ 68.
 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Dokumentację pracy komisji prowadzi i przechowuje Biuro Rady Miejskiej
  Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.
 
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

§ 69.
 1. Komisja Rewizyjna jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.
 2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materiały z kontroli działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.
 4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym regulaminie.
§ 70.
 
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i trzech członków.
 
§ 71.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku niemożności działania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada wyznacza osobę go zastępującą, spośród pozostałych członków.
 
 § 72.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia członków Komisji Rewizyjnej decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.
 3. O wystąpieniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada w formie zgłoszenia wniosku i przegłosowania go z odpowiednim zapisem w protokole z obrad.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 
2. Zadania kontrolne.

§ 73.
 1. Komisja kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych jednostek, w tym wykonanie budżetu gminy.
 3. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie w formach wskazanych w uchwałach Rady.
§ 74.
 
Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 • kompleksowe – obejmujące całość działania kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
 • problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
 • sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej jednostki.
§ 75.
 1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej zatwierdzonym planem pracy komisji na uzasadniony pisemny wniosek ¼ ustawowego składu Rady.
 3. Komisja nie może przeprowadzać kontroli problemowych bez zatwierdzonych przez Radę planów pracy lub wydanych uchwał.
 4. Komisja może przeprowadzić kontrole sprawdzające, także wówczas, gdy nie są one objęte planem pracy Komisji.
§ 76.
 1. Rada może nakazać Komisji nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwania kontroli prowadzonej przez Komisję. Powyższe dotyczy również wykonania poszczególnych czynności kontrolnych.
 2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 wykonywane są niezwłocznie.
 4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i problemowych i sprawdzających.
§ 77.
 1. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 2. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty (wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne, wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.).
 3. Przewodniczący Komisji może zasięgnąć opinii i korzystać z pomocy ekspertów spoza komisji.
  3. Tryb kontroli.

§ 78.
 1. Kontroli kompleksowych dokonuje cała Komisja.
 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez Przewodniczącego Komisji, lub dwóch członków Komisji.
 § 79.
 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
4. Protokoły kontroli.
 
§ 80.
 
Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli w terminie 3 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny obejmujący:
nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
 • imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących) i kontrolowanego,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
 • określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 • przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
 • datę i miejsce podpisania protokołu,
 • podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika konkretnego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy,
 • protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 81.
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
§ 82.
 
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
 
§ 83.
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 84.
 
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które to egzemplarze w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
 
Rozdział VII. Kluby radnych.

§ 85.
 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych na zasadach przynależności politycznej, zawodowej, lub innej.
 2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 5 radnych.
 3. Kluby radnych działają w ramach Rady lecz są od niej niezależne.
 4. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.5. Kluby radnych działają na podstawie własnego regulaminu. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.
§ 86.
 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady, który prowadzi rejestr klubów.
 2. W zgłoszenie podaje się:
  • nazwę klubu,
  • listę członków,
  • imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 3. Kluby radnych działają społecznie i zapewniają sobie własną obsługę biurową.
Rozdział VIII. Tryb pracy Burmistrza.
 
§ 87.
 
Burmistrz wykonuje:
 • uchwały Rady,
 • jemu przypisane zadania i kompetencje,
 • zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
 • inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 88.
 
Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 90 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.
 
Rozdział IX. Jednostki organizacyjne.

§ 89.
 1. W gminie istnieją jednostki organizacyjne Gminy, zwane dalej jednostkami, powołane odrębnymi uchwałami Rady.
 2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik nr 4 do Statutu.
§ 90.
 1. Na czele każdej jednostki stoi kierownik.
 2. Pracodawcą i bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym kierownika jednostki jest Burmistrz.
 3. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Burmistrz postanawia, czy kierownik jednostki będzie wyłoniony w drodze konkursu.
§ 91.
 1. Kierownik jednostki jest zobowiązany do przedkładania wszelkich informacji dotyczących działalności podległej mu jednostki na każde polecenie Burmistrza, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 2. Radni mogą zwracać się do kierownika jednostki w sprawach dotyczących realizacji zadań Rady tylko za pośrednictwem Burmistrza.
§ 92.
 1. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę określa Rada w uchwale o jej powołaniu.
 2. Roczny budżet jednostki ustala Rada w uchwale budżetowej.
 3. Kierownik jednostki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach komisji i sesji Rady, na których uchwalany jest budżet jego jednostki.
 4. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłową realizację budżetu w kierowanej przez siebie jednostce oraz za powierzone mu do korzystania mienie komunalne.
 Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.
 
§ 93.
 1. Pod pojęciem zadań o charakterze publicznym w rozumieniu ustawy są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
 2. Pod pojęciem udostępniania należy rozumieć – możliwość uzyskania informacji, zapoznania się z protokołem sesji czy komisji lub zrobienia notatek.
§ 94.
 
Za udostępnienie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy, w tym protokołów z posiedzeń Rady i komisji Rady, odpowiada Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.
 
§ 95.
 1. Wniosek o udostępnienie dokumentu, o którym mowa w § 94, obywatel zwany dalej wnioskodawcą, składa do Burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Dokument winien być udostępniony bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia wniosku.
§ 96.
 1. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona odmówi udostępnienia dokumentu lub jego fragmentu, jeżeli zawierają informacje chronione przed ujawnieniem na podstawie ustaw.
 2. Odmowa udostępnienia, o której mowa w ust. 1 następuje na piśmie z podaniem przepisu prawa stanowiącego podstawę odmowy, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
§ 97.
 
Dokumenty, o których mowa w § 94 są udostępniane w obecności pracownika Urzędu w komórce organizacyjnej Urzędu lub w innym miejscu wskazanym przez Burmistrza.
 
§ 98.
 1. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 94 nie obejmuje sporządzania i wydawania kserokopii bądź odpisów udostępnionych dokumentów.
 2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostępnienia, o którym mowa w § 100 jest zabronione.
§ 99.
 
Udostępnianie dokumentów obywatelom, o których mowa w § 95 jest bezpłatne.
 
Rozdział XI. Pracownicy samorządowi.
 
§ 100.
 
W Urzędzie Miejskim w Kietrzu na podstawie mianowania zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:
 
 • Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania,
 • Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Zuzanna Świerc Data wytworzenia informacji: 2003-07-09 10:02:03
Osoba, która odpowiada za treść: Zuzanna Świerc Data wprowadzenia do BIP 2003-07-09 10:02:03
Wprowadził informację do BIP: Zuzanna Świerc Data udostępnienia informacji: 2003-07-09 10:02:03
Osoba, która zmieniła informację: Użytkownik Serwisowy Data ostatniej zmiany: 2015-07-08 14:54:44
Artykuł był wyświetlony: 1896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu